Zneeistenie edej zony

Veµkos» problému stínovej ekonomiky v Poµsku je veµká. Na¹a krajina s òou bojuje prakticky nav¾dy, s ïal¹ími úèinkami. Na tomto pozadí sme v¹ak v porovnaní s ostatnými krajinami bývalého východného bloku celkom dobrí, ale vzdialená Európa je obzvlá¹» dobrá.

Domnievam sa, ¾e sivá oblas» nebude odstraòova» represívne opatrenia, ako sú sankcie za to, ¾e nebudú pokladnièné pokladne. Jediným spôsobom je vzdeláva» verejnos» a potom dôsledné uvedomenie, ¾e vstupujeme do komunity a ¾e to, èo je dobré pre skupinu, nám priná¹a aj výhody. Èo veµa potrebujete na opätovné získanie dôvery zamestnancov v ¹tát - veµa sa hovorí, najmä v povstaleckých prostrediach, ktoré nám ¹tát zbavuje. Podnikatelia, ktorí vyhlásili túto diplomovú prácu, si neuvedomujú veµké investície do infra¹truktúry, v dôsledku èoho sú vtipy o vlastných cestách úplne rozdelené do moci. Podobne aj politici, ktorí prezentujú tento prístup. Nezodpovedné kázanie populistických sloganov spoèíva v tom, ¾e s veµkou odozvou, najmä medzi mladými µuïmi, ktorí sú pri»ahovaní ich dosahom, nemyslite na to, èo naozaj stojí za nimi.Prax uèí, ¾e neèestní podnikatelia v¾dy nájdu posledný recept, aby sa dostali do systému. Okrem toho majú podporu veµkej èasti svojich pou¾ívateµov, ktorí napriek sociálnym kampaniam, ktorí nakoniec myslia na zvyk zbiera» príjmy, stále pou¾ívajú dane ako bandit a rovnaký príjem ako zbytoèné odpadky. Aká je skutoènos», ¾e vláda stanoví vysoké sankcie za to, ¾e nebude ma» fi¹kálnu pokladòu, ak bude presadzovanie týchto dôsledkov úèinné?Napriek tomu nie je situácia taká dobrá, ako je to na platforme vy¹¹ie uvedených pozorovaní. Dôvera Poliakov k ¹tátu sa taktie¾ zvy¹uje - tento proces je pomalý a nepravidelný, ale vzhµadom na posledných dvadsa»¹es» rokov je ¹kola µahká. Myslím si, ¾e s hospodárskym a vnútorným rastom krajiny bude menej a menej mu¾ov vládnu» krátkodobý zisk a stále veµmi základná èestnos». Dokonca aj keï ste náhodou poklesu, ako nová zmena výkonu, to v¹ak niè nemení na tom, ¾e existujú chytré, aj keï veµmi skúsených µudí, ale nie znièi» to, èo robili po roku 1989. A to bude aj naïalej takmer Na¹a Európy ako v Rusku.