Zaznam o modeli daoovej karty

https://det-il.eu/sk/

Veµmi silný vývoj technológie urobila, ¾e dne¹né pokladnice majú mnoho rôznych funkcií, ktoré nielen¾e kúpi» nahrávku predaja, ale tie¾ uµahèi» správu subjektu, a to aj zlep¹i» slu¾by zákazníkom, zní¾i» èas potrebný k zásobám, prejdite k ovládaciemu vo¹ prácu pokladnièné a kontroly zásob.

Pokladnièné automaty Novitus sa vyznaèujú vysokou funkènos»ou, obaja pracujú so v¹etkými sériami zariadení, mô¾eme sa k nim pripoji» napríklad poèítaè, èítaèka èiarových kódov, èítaèka magnetických kariet a èítaèka èipových kariet, terminál platobných kariet alebo elektronická stupnica. Jednoducho, dne¹né registraèné pokladne idú na o nieèo zlo¾itej¹ie elektronické zariadenia ne¾ tie, ktoré boli pred niekoµkými rokmi, a takisto poèítajú takúto komplexnú kon¹trukciu.

Aké typy registraèných pokladníc máme? Obvykle pokladne sa spoliehajú na dve skupiny - hotovos» Elektronická registraèná pokladòa v pláne hotovosti ECR a elektronických Point of sale- POS pokladòami tie¾ volal poèítaè. Tieto dva typy pokladníc majú niekoµko rôznych mo¾ností, ktoré vyplývajú z ich technických parametrov. Rozprávanie tak rýchlo, ERC majú hotovos» meny súd POS veµmi obmedzené mo¾nosti roz¹írenia a forme, rovnako ako súèasné obmedzené pamäte a wgranym ¹pecifický softvér. Kµúèom k ERC kancelárie RAM má kapacitu 1 a¾ 8 MG, a tak po niekoµkých rokoch pou¾ívania, nie je na mieste a µahko pripoji» k spolupráci. Je tam jeden ïal¹í, zaujímavý rozdiel - aj keï mena ERC sú mo¾nos» pripojenia ïal¹ích periférií, vrátane oboch poèítaèi, nie je mo¾né vies» predaj stavu poèítaèového programu - posledné potrebujeme servisné pokladnièné.

Medzi pokladòami ERC rozli¹ujeme:- prenosná pokladòa - s malou úrovòou a malým rozsahom funkcií. Tam sú potom pokrmy urèené okrem iného pre tých u¾ívateµov, ktorí dávajú príjmy, ktorých obsah sa opakuje.- jednokomorové pokladne - mô¾u robi» viac ne¾ len mobilné registraèné pokladne, mô¾ete sa k nim pripoji», napríklad váha, poèítaè a èítaèka kódov, zatiaµ èo v tejto podobe sa dá nieèo zlep¹i».- systémové pokladne - sú vybavenie väè¹ích podnikov, v ktorých je veµa pokladníc.

Pokladnièné pokladne POS - sú technologicky pokroèilou skupinou nahrávacích zariadení. Samozrejme, mali by by» nahradené poèítaèmi, ktoré sú prispôsobené na zaznamenávanie obratu, ako aj vykonávanie niekoµkých ïal¹ích funkcií, ktoré súvisia so skladovaním tovaru a väè¹ou èas»ou jeho predaja.