Zavislos na tom eo to je

Závislos» od pornografie je patologické správanie (na pokraji sexoxizmu a weboholizmu, ktoré sa odvíja od akejkoµvek podriadenosti ka¾dodenného rutinného sledovania pornografického materiálu. Pre narkomanov je sledovanie pornografického filmu jediným spôsobom, ako dosiahnu» sexuálnu spokojnos», a preto pre òu klasický pohlavný styk u¾ nie je prí»a¾livý. Nemá niè zlého na úspech, keï sa pornografický film pou¾íva poèas masturbácie alebo ako súèas» predohra, èo zvy¹uje vzru¹enie oboch partnerov. Nie sme schopní naru¹i», kým sa nevy¾aduje celý rozvrh dòa, aby sme získali spokojnos» s chronickým pozorovaním pornografických materiálov. Osoba, ktorá sa s»a¾uje na pornografiu, sa pou¾íva na sledovanie pornografie aj poèas pracovného èasu, t. J. V priebehu ktorého by mal venova» zruènostiam alebo iným povinnostiam. Lieèba je nevyhnutné terapeutické rie¹enie, keï závislý èlovek zaène stráca» kontrolu nad svojou existenciou a patologický pohon zaèína diktova» stratégiu ka¾dodenného ¾ivota.

Bliss HairBliss Hair Efektívny spôsob dosiahnutia maximálnej regenerácie vlasov

Napriek tomu, ¾e sledovanie pornografie de»mi mô¾e spôsobi» zmätok na ich psychiku, dospelí (vedomí konvenènej povahy materiálu, jednoducho neexistuje takéto nebezpeèenstvo. Av¹ak s podmienkou, ¾e v tom èase nie je ¾iadna závislos» na pornografii, t. J. Neobmedzená závislos», ktorá uplatòuje kontrolu nad akýmikoµvek inými aspektmi ¾ivota èloveka. Existuje pä» stupòov závislosti od pornografie: objav, výskum a vyhµadávanie, necitlivos», eskalácia a implementácia. Lieèba závislostí skupiny µudí zaèína a¾ po dosiahnutí piatej fázy, kedy (e¹te stále vzru¹ujúce pasívne prezeranie pornografického materiálu u¾ nepriná¹a ¾iadnu spokojnos». Keï u¾ vyu¾ili v¹etok dostupný erotický potenciál internetu, závislí zaèínajú hµada» príle¾itosti na zaèlenenie osobných my¹lienok, ktoré mô¾u by» nepriaznivé pre rôznych µudí. Nane¹»astie je èasto iba skúsenos»ou s nepríjemnými dôsledkami daného správania, ktoré je v tom, ¾e je to sexuálne sexuálne vá¹nivý sex a sexuálne sexuálne vá¹nivý a da» mu potrebnú motiváciu hµada» radu od sexologa.