Vzduchovy filter 19 cdti

Odsávanie prachu Atex alebo odluèovaèe prachu vyrobené podµa smernice atex sú príli¹ dôle¾ité na filtrovanie horúcich plynov, ktoré vznikajú pri spaµovaní odpadu. Tento proces & nbsp; ¹etrí energiu kvôli získanému teplu.

Teplé, studené a zlé plyny sú nebezpeèné pre zdravie a miesto. Na¹a jednotka ponúka ¹irokú ¹kálu ovocia a prístupov, aby ponechala veµa veµkých alebo teplých plynov. Horúce technologické plyny sa zvyèajne vyrábajú pri spaµovacích procesoch, ako aj pri spracovaní roztavených kovov, veµmi èasto ¾elezných, ne¾elezných a hliníkových. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje skor¹ie chladenie pomocou chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo urèite pre¾ije energiu ulo¾enú v zariadení. Známa spoloènos» navrhuje rie¹enia na vydávanie horúcich plynov, okrem iného pre konkrétne sklady a procesy: zlievarne, pece s vlastnos»ami tavenia, spaµovacie zariadenia na biomasu a spaµovanie odpadov.

Olejová hmla je smrteµná pre zdravie obsluhy strojov, spôsobuje deformácie v umení a pristátie na celom pracovisku, vïaka èomu sú substrát a vytvorené plochy klzké.

Takmer v¹etky obrábacie operácie sa kombinujú s vytvorením daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý vzniká vïaka úspe¹nosti pou¾itia obrazu v chladiacich a mazacích prostriedkoch pri obrábaní kovov a navy¹e pri jednotlivých plastoch. Problémom je aj odparovanie z nádr¾e s kovovými vláknami.

Zbavenie výfuku vozidla vám umo¾òuje odstráni» zdravotné riziká pre svojich zamestnancov a udr¾a» stroje a firmy v normálnej nálade.

Vrátane spaµovacích motorov v uzavretých priestoroch sa zvyèajne mie¹a s potrebou odsáva» výfukové plyny. Je veµmi »a¾ké si predstavi», ako hneï po ¹tarte chladného motora mô¾e koncentrácia výfukových plynov v uzavretom systéme dokúpi» toxickú úroveò. Súèasná vec je len pár okamihov.