Vyroba eokolady pdf

Vivese Senso Duo ShampooVivese Senso Duo Shampoo 2. šampón proti vypadávaniu vlasov

Èokoláda je osamelá jedným z najznámej¹ích lahôdok. V kuchyni nájde mno¾stvo pou¾itia, roz¹iruje ho vo verziách s výkonom. V takmer v¹etkých obchodoch mô¾ete nakupova» èokoládové výrobky v rôznych formách. Zaujímavá je tie¾ mlieèna èokoláda, rovnako ako horké mlieko.Výroba èokolády je dos» komplikovaný proces. Prvým stupòom lieèby je èistenie kakaových bôbov z ko¾e. Potom je zrno závislé na tepelnom spracovaní, poèas ktorého sa baktérie uvoµòujú. Ïal¹ím krokom je vystavenie pra¾ených jadier takzvanému výbuchu, inak povedané jednoduché. Múèka sa rozomelie, zatiaµ èo pri pou¾ití tohto spôsobu sa vytvorí kakaová pasta. Potom sa faktory riadne rozdeµujú v závislosti od toho, ktorý produkt sa rozhodnete získa». Bunièina je vysoko namletá v automatickom prúde. Po prekroèení týchto procesov pova¾uje hromadnú funkciu, ktorá je nahradená vákuom. Prebúdza sa procesy. Na výrobu èokolády je potrebné pou¾i» vhodné stroje. Dva a piêciowalcowe mlyny sa pou¾ívajú na mletie kakaovej hmoty. Dôle¾itou súèas»ou výroby èokolády sú stroje nazývané "konszami". Procesy kongovania sa vykonávajú aj pri teplej vlhkosti. Suchý kónický proces je prvým ¹tádiom výroby èokolády. Posledná fáza realizácie sa uskutoèòuje v zariadení nazývanom orezávaè ceruziek. Spracovanie pre jeho slu¾by závisí od rozpadu kakaového tuku na kry¹tály najmen¹ích rozmerov. Výsledkom je, ¾e èokoláda nadobúda vlastnú chu» a dôle¾itý lesk.