Vybuch sopky

Výbuch je charakterizovaný rýchlou separáciou veµkého mno¾stva energie. Tento jav ukazuje mnohé hrozby. Explózii je èasto sprevádzaná náhleho vzostupu teploty a tlaku, emisie ¾iarenia (napr. Vo forme blesku alebo jadrového výbuchu svetelného impulzu, alebo akustické vlny (obvykle je prítomná ¹peciálny akustický alebo zábavu pu¹ky. Nie bez tohto dôvodu tento nekontrolovaný fenomén napåòa µudí so strachom.

Aké oblasti sú potenciálne výbu¹né? Najèastej¹ie zahàòajú zóny, v ktorých mô¾e by» atmosféra v prípade potenciálneho nebezpeèenstva výbu¹ná. Výbu¹ná atmosféra je spojená so ¹peciálnou zmesou horµavých látok, ktoré hrajú pri organizácii plynov, výparov alebo hmly, to znamená zmesi so vzduchom za atmosférických podmienok, pri ktorých sú teploty príli¹ vysoké. Je dobré vedie», ¾e v oblastiach mô¾u spôsobi» výbuch iba iskry alebo elektrický oblúk.

Najviac ohrozené priestory sú m.im. chemických továròach, rafinériách, èerpacích staniciach, elektráròach, farbách, lakovniach, èerpacích staniciach, vozidlách, èistièkách odpadových vôd, letiskách, mlynoch alebo lodeniciach. Zapálenie na vy¹¹ie uvedených miestach by viedlo k výbuchom, ktorých výsledky by boli skvelé. Urèite by spôsobili obrovské materiálne straty a ohrozili by dobrý ¾ivot.

Aby sa zabránilo vy¹¹ie uvedeným ¹kodám, nikdy nezanedbajte preventívnu èinnos», ktorou je záruka proti výbuchu. ©peciálne zákony, smernice a normy boli vyvinuté v mnohých krajinách, ktorých prioritou je zní¾enie rizika výbuchu a odstránenie potenciálnych ¹kôd. Na pozadí potenciálne výbu¹ných atmosfér by mal by» in¹talovaný systém, ktorý zabezpeèí bezpeènos» v¹etkých, ktorí v òom postupujú.