Vybavenie stravovania mrazom

http://kankusta-duo.shop/sk/

Zvyèajne sa o tom nepoèuje, preto¾e aj napriek vývoju sveta sú subjekty pohlavia a náv¹tevy gynekológov pova¾ované za tabu. Nezmení sa skutoènos», ¾e skôr èi neskôr mladé dievèa bude musie» prejs» ná¹ prvý termín v gynekologickej kancelárii. Èokoµvek alebo jeho bod bude krátkou skú¹kou, èi predpisovanie antikoncepcie, prvá náv¹teva gynekológa vyzerá prakticky rovnaká pre v¹etky ¾eny. Rovnako stresujúce je, ¾e sa z kraja zrazu zblázni proti zahraniènej hlave, ktorá neprichádza do úzkych dojmov. V nasledujúcom výuèbe uvádzame, ako zorganizova» dôle¾ité termíny u gynekológa a èo od neho oèakáva».

Aj keï príèina prvý deò nie je významný problém, ako je vaginálne infekcie, pozitívne vyberte deò skôr dátum a obdobie od polovice cyklu, èo umo¾òuje, aby lekár starostlivo skúma» krèka maternice a prípadne materiál pre cytológie stiahnu». V prípade, ¾e ¹tart ide o jeho tele, ¾e zále¾itos» pamäta» nosi» voµné, µahko vyzliec». Nielen pohodlné obleèenie dole, ale tie¾ vesty, priamy alebo s»ahova» hore, preto¾e bude nutné testova» viac ako prsia. Depilacia oblasti bikín vyzerá dos» kontroverzne. Ale tam je pravda, ¾e skúsenos» bude mo¾né bez ohµadu na to, èi sa rozhodnete holi» ohanbí, alebo nie.

Ale pokiaµ ide o jednu ¹túdiu, bude to znamena» aj inak: v prvom rade lekár vás po¾iada o základné údaje, ako je èas a då¾ka základne a tejto fáze v prípade, ¾e ¾ena u¾ zaèala pohlavný styk. -Li uvedené v tom zmysle, zo spôsobov, ako dosiahnu» na predpis antikoncepcie, lekár nás tie¾ pýtal na pocity, ktoré nás sprevádzajú v období (ak existuje silná boles» brucha a ten istý relevantný, hojnos» krvácanie a to, èo sme si mysleli, by bolo vhodné spôsob, ako získa» antikoncepciu.Potom ho pou¾ijeme na správne vy¹etrenie alebo na veµké kreslo, na ktorom pou¾ívame polohu naklonenia, s údajmi o nohách v ¹peciálnych strmenech. Samotné vy¹etrenie je bezbolestné, av¹ak silne zdôraznené mô¾u pacienti pocíti» nejaké »a¾kosti alebo boles». Nebojte sa oznámi» túto skutoènos» svojmu lekárovi.

Je veµmi dôle¾ité, aby ste ich ka¾dý raz vykonali raz za rok so zaèiatkom gynekologických vy¹etrení. Nechcete tie¾ zabudnú» na spustenie men¹truaèného kalendára, preto¾e informácie o javisku sú potrebné pre dôle¾ité vy¹etrenie.