Vlasy ako guma

Nicoin

Moja neter má rada hranie s vlasmi, mô¾e¹ ju celé hodiny pohladi» a necha» ju urobi». Ona je tak ponorená do toho, ¾e aby v¹etko vyzeralo krásne, mô¾e si ¹es»krát usporiada» jeden prámik, niekedy si naòho pripína vlasy, alebo ho ¹tiepi. Veµmi sa mi páèia ¹kolské predstavenia a robi» ich. Jej nové stvorenie princeznej Rascal existovalo a bolo zábavné a musela ma» perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku si moja mama vzala mnoho svojich vrkoèov s luky, ktoré sa v nich nachádzali. Potom táto oèarujúca dievèina povedala nie, nie, nie raz. Bude kraj¹ie èaka» v kuèeravých vlasoch .... tak to zaèalo. Polhodina riadenia a modelovania. Vyzerala nádherne ako veµká princezná. Ale keï sa ocitne s pokazenými dievèatami, veµmi rýchlo zmenila názor. Ak sa neèiní s prítomnos»ou, uplynuli viac ako dve hodiny od zaèiatku vydania. Zrazu ... ona úplne zmenila svoje my¹lienky, a vo svojom prejave to bola chvíµka viac "nieeee, ja naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám princeznú, èo jej podriadený". Pýtala sa sama na seba nový úèes, vlasy zviazané pri stavbe voµnej koky. Preto¾e práve tak, ako bola vytvorená vy¹¹ie, máme teraz schopnos» ohýba» si vlasy, tentoraz to bolo výnimoène rýchle. Jej matka, na druhej strane, z iného a za dvadsa» momentov bola schopná.

Skontrolujte, kde kúpi» sponky na vlasy