Vlasy 3

Moja neter potrebuje vlasy veµmi dobre, mô¾e¹ ju celé dni pohladi» a oèisti» ju. Ona je tak zapojená, ¾e na to, aby celý vzhµad vyzerala krásne, doká¾e usporiada» jeden prameò tucet alebo tak èasto, prièom na ne v¾dy umiestni zariadenia na su¹enie vlasov, alebo vlo¾í sponky na vlasy. Miluje ¹kolskú prácu a plánuje im. Jej nedávne stvorenie kráµovnej Mischief bolo originálne a vy¾adovalo perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ju moja matka zamotala niekoµkými pramienkami s luky. Neskôr toto oèarujúce dievèatko povedalo nie, nie, ani raz. Budem vyzera» kraj¹ie v kuèeravých vlasoch ... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút natáèania a ich smer. Vyzerala krásne ako veµká kráµovná. Len ako sa to stane s princeznami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nehovoriac o poslednej, ¾e od zaèiatku montá¾e na show, to bolo viac ako dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil koncept, a vo svojom prejave, to ¹lo trochu viac "nieeee, nepáèi sa mi to, ako nemám pripomína» kráµovnú, èo je to veµa jej slú¾ka". Po¾adovala nový úèes, vlasy ostrihali do kon¹trukcie naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako som u¾ písal skôr, u¾ máme prechod na strihanie vlasov, tak¾e naposledy to ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka z mojej strany bola pripravená na niekoµko minút.

Tu nájdeme vlásenky