Vlasovy styling pre tvar

Rýchle potlaèenie výbuchu viac v poèiatoènom ¹tádiu ¹írenia je istým prvkom zabezpeèenia priemyselných zariadení, v ktorých je zaèiatok dôle¾itý v uzavretom priestore alebo je neúplne obsiahnutý. Rýchla detekcia nárastu tlaku v zariadeniach je jedným z kµúèových faktorov, ktorý umo¾òuje vyhnú» sa explózii.

Dôle¾itou úlohou systému R¥Z je zabráni» vzniku vysokého tlaku poèas výbuchu, vïaka ktorému sa zni¾uje po¹kodenie kon¹trukcie, prestoje sa zni¾ujú, ale predov¹etkým sa pridáva bezpeènos» µudí. Systém HRD sa odporúèa na ochranu nádr¾í a sila obsahujúcich prá¹kové látky, mlyny, mie¹adlá, filtraèné systémy, su¹ièky a mnoho podobných priemyselných zariadení.Ka¾dý systém fungova» dobre a rýchlo, by malo ukáza» obmedzené prvky, a síce, tlakové senzory a optických dát v organizáciách a vo výrobných halách, systém riadenia a HRD valec obsahujúce hasiace látku.Stratégia lieèby sa poèíta s výpoètom a pou¾ívaním indikácií a tesnou a zdravou odpoveïou. Detekcia explózie sa uskutoèòuje vïaka pou¾itiu snímaèov tlaku, detektorov iskier a plameòov. Ak sa objavia plamene alebo iskry alebo ak nárast tlaku prekroèí maximálnu prijateµnú úroveò bezpeènosti, okam¾ite sa informácie odo¹lú do centra pre správu, ktoré platí za spracovanie údajov av prípade potreby okam¾ité otvorenie ventilu tlakovej fµa¹e obsahujúcej chemickú látku. Po zaèatí cvièenia prostredníctvom riadiaceho orgánu sa hasiace chemické látky striekajú pomocou ¹peciálnych trysiek, ktoré veµmi úèinne a úèinne potláèajú výbuch. Najdôle¾itej¹ím znakom, ktorý charakterizuje systém HRD, je reakèný èas, ktorý existuje v milisekundách od detekcie zvý¹enia tlaku a¾ po atomizáciu látky.