Vakuovy baliaci stroj caso vc 10

"Vákuové baliace stroje" znamenajú hovorový obrat z vákuových baliacich strojov, sú skutoène na individuálne úèely. Èo teda poskytuje vakuový baliaci stroj? No, táto miska nasáva vzduch z vnútra obalu a súèasne utesòuje a konèí. V¹etky baliace stroje majú spoloènú vlastnos», sú vybavené tesniacou li¹tou pokrytou teflónom a v èerpadle.Rozli¹ujeme niekoµko balení, spomeniem tie¾ mimoriadne atraktívne.

Prvý baliareò je komorový baliaci stroj.Stroj na balenie do komôr má uzavretý priestor s hermetickým krytom, v ktorom závisí predmet, ktorý závisí aj od balenia obalu. Nasávanie vzduchu prechádza ïal¹ím spôsobom: na pozadí obalovej komory sa vytvorí medzera a potom sa fólia uzavrie. Po ukonèení operácie sa komora zvyèajne otvára, je to rovnaké v závislosti od modelu.Vïaka tomu, èo tieto obalové spoloènosti majú takú popularitu? Sú obµúbené èasto kvôli pohodliu ich pou¾ívania, ale silné v nich pou¾íva» ta¹ky z hladkých filmov, ktoré sú pomerne lacné. Základnými vlastnos»ami tejto normy pre baliace stroje je ka¾dé nastavenie zváracích parametrov a presné odstupòovanie nasávacích síl. Zvyèajne na zní¾enie sacieho èasu je mo¾né rozlí¹i» pou¾itie plniacich dosiek vo vnútri komôr, ale okrem skrátenia sacieho èasu mô¾u by» tie¾ u¾itoèné pri balení v¹etkých tekutých výrobkov. Tieto dosky sa èasto stretávajú so zariadením na stredné balenie.

Ïal¹ím veµmi zaujímavým balíkom je baliareò s externým odsávaním. Tento nástroj, ktorý je e¹te jemnej¹í formát (od då¾ky lamiel od 180 do 600 mm. Na¹e balené tovary v modernom prípade sa nachádzajú v urèitej vzdialenosti od prístroja a uprostred balenia sa hromadí len koniec ta¹ky. Stojí za zmienku, ¾e pri výrobe s väè¹inou modelov bezobslu¾ných obalov sú potrebné ta¹ky s ryhovanou textúrou, vïaka tejto ¹truktúre je mo¾né rýchle a v¹eobecne úèinné nasávanie vzduchu. Existujú aj väè¹ie modely z posledných kategórií, ktoré sa vyznaèujú kovovým puzdrom, tie¾ s väè¹ím výkonom èerpadla, ktoré sa zvyèajne pou¾ívajú vo v¹etkých mlieènych baroch, re¹tauráciách a továròach. Okrem týchto vá¾nej¹ích príkladov sú tu men¹ie, ktoré vás poznajú v re¹taurácii. Tieto "mlad¹ie" baliace stroje majú plastové puzdro a veµmi malé èerpadlo.