Uv mikroskop

Mikroskop je vcelku nástrojom pri jeho kon¹trukcii a prevádzke. Kovové alebo plastové puzdro, ktoré pou¾íva postavu a stôl, bolo umiestnené v dostatoènej vzdialenosti od seba: objektív, okulár, zrkadlo a dúhovka.

Wonder Cells

Okular je systém dobre vybraných dátových ¹o¹oviek v kovovej trubici, na ktorú pozorovateµ aplikuje oko. Objektív je súbor vhodne vybraných ¹o¹oviek, namontovaných v kovovej trubici len o nieèo men¹ej, ktorá "vyzerá" na mikroskopickej príprave. Mikroskopická príprava je kus biologického materiálu, ktorý je daný v kvapke vody na obdå¾nikovej tzv prvá snímka a pokryté tenkým okvetným plá¹»om krycieho sklzu. Takto pripravený mikroskop je na stole stlaèený na základe objektívu mikroskopu. Prostredníctvom otvoru v strednej èasti stola dopadá svetlo na spodok prípravku, ktorý je vedený pomocou pohyblivého zrkadla umiestneného pod stôl. Správne nastavené zrkadlo nasmeruje zozbierané teplé alebo umelé svetlo - ak má mikroskop elektrické osvetlenie - na mikroskopický prípravok. Medzi zrkadlom a mikroskopickým posúvaèom je príli¹ »a¾ké regulova» mno¾stvo svetla dopadajúceho na vzorku a pozorovateµ sa dostáva do oèí. Zdvíhaním a presunom na stôl s prípravkom je rozhodujúca zraková ostros» prípravku. V optickom mikroskopu sa celkové zväè¹enie pozorovaného objektu dosiahne vynásobením zväè¹enia okulára zväè¹ením ¹o¹ovky. Elektronový mikroskop sa vyznaèuje úplne inou kvalitou a èo je nebezpeènej¹ie v rámci in¹talácie a prevádzky. Princíp praxe je podobný iba úlohe svetla v modernom mikroskopu, správne kalibrovanom elektrónovom lúèi. Príprava prípravku trvá aj veµmi jemným spôsobom. Po prvé, biologický materiál sa objavuje vo významnej ¾ivici. Po koncentrácii ¾ivice je tento výber rozdelený ¹peciálnym mikrotónovým nô¾kom na veµa veµmi tenkých èastí, ktoré sú umiestnené na pozadí pohµadu mikroskopickej ¹o¹ovky. Elektronový mikroskop umo¾òuje získa» veµmi bohaté zväè¹enia dôle¾ité v optických mikroskopoch.