Uetovny urad novy trh

Úètovná kancelária ako ekonomická jednotka ponúka pomoc vo veµkosti úètovníctva, vedenia HR a mzdovej dokumentácie. Ten pomáha ostatným podnikateµským subjektom a spoloènostiam, ako aj fyzickým osobám.Podpísaním zmluvy sa dodávateµ, tj úètovný úrad, zaväzuje plni» povinnosti súvisiace s vykonávaním daòového práva, dobrú prácu a okrem toho práva spojené so sociálnym poistením.

Optima Biuro Rachunkowe bola vyvinutá na zjednodu¹enie práce úètovných kancelárií, ktoré vykonávajú rôzne operácie v sérii. Modul Optima je vhodne zmie¹aný s úètovnou kanceláriou a ka¾dá správa mô¾e by» aktualizovaná a synchronizovaná pravidelne. To umo¾òuje, aby úètovník zaèal pracova» bez ïal¹ieho prihlásenia.V závislosti od poètu a spôsobu èinnosti spoloènosti mô¾u by» pou¾ité rôzne moduly ako program Optima Accountants.Samozrejme, modul daòovej knihy napríklad umo¾òuje jednoduché úètovníctvo pre spoloènosti. Umo¾òuje vyrovnanie s daòovým titulom v súlade s najnov¹ími predpismi. Ïal¹ím prvkom obchodnej knihy je mo¾nos» vytvára» knihy spolu s najnov¹ím úètovným zákonom. Úètovné procesy sú plne automatizované. Tento prvok zaznamenáva daò z DPH. Umo¾òuje tie¾ zasielanie vyhlásení elektronicky.Ïal¹í modul "Fixné aktíva" poskytuje úètovným úradom príle¾itos» uchováva» záznamy o dlhodobom majetku pre u¾ívateµa a stále správne a jemné hodnoty. Umo¾òuje vám tie¾ zariadi» odpisy. Takisto automaticky zaznamenáva odpisy a zaznamenáva históriu fixného majetku.Modul HR a mzdové úètovníctvo vypoèíta a vydáva daòové priznania, vypoèítava príspevky ZUS. Umo¾òuje úètovným kanceláriám udr¾iava» si kompletnú personálnu a mzdovú dokumentáciu. Pracuje s programom P³atnik. Opravuje mzdové úèty a zasiela informácie daòovému úradu. Toto v¹etko sa deje spolu s rôznymi ustanoveniami, ktoré sú neustále aktualizované.Program Optima je najèastej¹ie vybraným softvérom od úètovných úradov a daòových poradcov. Je verejná vo veµkých triedach a vo forme slu¾ieb dostupných cez internet.