Uavostranny krajae

Chcú si plátky èerstvého chleba rozdeli» rovnomerne? Máte párty a chcú vás na tenkých plátkoch ¹unky a nad ka¾dým syrom? Dobrý nô¾ nestaèí, bude potrebný krájaè. Bolo by dôle¾ité, keby bolo pekné pre prsty, silné a neustále. Vybrali ste si, èo chcete vybera»?

Zrejme len tenké plátky ¹unky alebo syra vám umo¾nia cíti» dobrý vkus. Zo série tenké plátky chleba vám umo¾nia vychutna» si to, èo si na ne polo¾íte. Z nasledujúcej èasti, aby ste urobili senzaèný steak, musíte nakrája» veµmi ¹iroký kúsok mäsa.

Regulácia hrúbky rezania, najmä be¾ného, kuchynského a nie veµmi nároèného no¾a, je veµká. Preto bude krájaè veµmi u¾itoèný, to znamená, ¾e bude vybraný pre osobné potreby.

Atlant gel

Samostatným krájacím zariadením je súèasné zariadenie, ktoré zostáva z tela, rotaèný nô¾ a vodidlo, ktoré dávajú rezacím produktom, ako sú: chlieb, syr, zelenina alebo mrazené mäso. Väè¹ina krájaèov, ktoré vstupujeme do supermarketov, sú univerzálne krájaèe, na trhu sú aj ¹pecializované krájaèe, ktoré sú urèené na rezanie len urèitého druhu potravín.

Samostatné krájaèe sú prenosné stroje, väè¹ina z nich má zabudovaný kryt. Majú odli¹nú hodnotu - typ pou¾itých materiálov, veµkos» a spôsob no¾ov.

Krájaè je najsilnej¹ím rie¹ením pre v¹etkých, ktorí robia svoju kuchyòu a vy¾adujú priestor, nie zbytoèné mno¾stvo kuchynského vybavenia na doske.

V závislosti od typu mô¾e by» tento krájaè uverejnený v skrini alebo v zásuvke. Bohu¾iaµ, zoznam vstavaných kosaèiek je stále oveµa ten¹í ne¾ ponuka voµne stojacich rezaèiek a ceny sú neuveriteµne vysoké. Rozhodujúcou výhodou takýchto in¹titúcií je to, ¾e pracujú oveµa tich¹ie ne¾ voµne stojace krájaèe, stále si pamätajú ochranu, ktorá chráni pred zranením.

Na trhu sú aj mechanické krájaèe - na vajcia, zemiaky a cibuµu. Návrh je hrdý. Sú u¾itoèné, preto¾e je dôle¾ité ich veµmi µahko reza» ako s no¾om. Sú dobré, preto¾e nepotrebujú elektrickú energiu.