Typicky tudent filologie

Hoci trh s prekladmi v súèasnosti praskne mladými talentmi (ka¾dý rok filologické fakulty opú¹»ajú tisíce ¹tudentov, ktorí sú ¾ízniví na prácu, hµadanie toho najlep¹ieho, najlep¹ieho a najlep¹ieho prekladateµa je veµmi »a¾ké.

V¹etko za históriou skutoènosti, ¾e ponuky v kombinácii s prekladom - to sú kontexty alebo ústne vyhlásenia - sú plné mnohých, z ktorých mnohé nie sú veµkou pozornos»ou. Predpokladajme teda, ¾e cieµom va¹ej tú¾by je pochopi» angliètinu v hlavnom meste. V ktorom to mô¾eme objavi»? Ako "neprekona»" kvalitu a èas ponuky a predov¹etkým µudí, aby sa zabránilo plytvaniu èasom a peniazmi? Pokúsime sa o tomto napísa» v súèasnom texte.

Stav ponuky prezentovanej na internete je veµká vec pri hµadaní vhodného prekladateµa. Z vrcholu by sme mali odmietnu» v¹etky súèasných návrhov, ktorého obsah bol kondenzované na tri alebo ¹tyri vety. Real prekladateµ, ako absolvent v angliètine filológie èi akýkoµvek iný, mô¾e písa» len veµmi málo o sebe - a to isté v tejto situácii, aby podporovali potenciálny kupca pre vyu¾ívanie svojich slu¾ieb. Dôle¾itý je èas, aby cez návrh interpret bol veµký a struèné, ale s posledným struènos», nemô¾eme odpadky. Pozornos» by sa mala zamera» na prekladateµov, ktorí s hlavou povedzme, v ktorom rôzne motívy, ktoré pova¾ujú za najlep¹ie - najmä ak chceme preklada» nie je hlúpy reè k skupine alebo k univerzite, a ¹peciálne text, ktorý chcete skúsenosti tlmoèníka (èasto ¹pecializovaný slovník, ktorý bude prelo¾ený neskúsený èlovek na¹iel osobou na mieste, a preto by ste mali nájs» ten, ktorý bude vedie», èo by malo by». Stojí za to hµadanie správneho prekladateµa v prekladateµskej agentúre.

Ïal¹ou dôle¾itou súèas»ou je doèasnos» prekladateµa - je dôle¾ité, aby nám preklad za niekoµko dní. Èasto sa mô¾u stretnú» s prekladateµmi, ktorí v cenovo dostupnej ponuke neuvádzajú niè o materiáli realizaèného èasu. Bolo by chybou vyradi» zo svojich slu¾ieb (ak sa im priamo nedozvieme, keï dostaneme prácu. Ak nás chce v tejto chvíli a nemáme záujem poèúva» výhovorky o tom, èi choroba alebo zlomená noha lep¹ie investujú do dôveryhodnej osoby. Tu sa dostávame k úplnému vyhláseniu: hodnotíme dôveryhodnos» ponuky. Ak vidíme, ¾e jeho tvorca dal viac èasu na varenie, mô¾eme by» zárukou, ¾e je predmetom jeho pou¾ívateµov.