Trestnej zodpovednosti uetovnikov

V súèasnom ¹tádiu v opaènom smere spoloènosti, na základe celého regiónu, sme rie¹ili hrubé úètovné chyby. Beh firiem, tieto chyby sa sna¾ili skry», èo spôsobilo vá¹eò a rozhorèenie medzi hos»ami.Kvôli chybám v úètovníctve nedostali zaplatené za novembrový mesiac a kompenzáciu dostanú len v januári.

Nie je to mo¾né, nie som za to, èo chcem kúpi» kapra ... Nemám niè na organizovanie Vianoc vôbec, hovorí jeden zo zamestnancov novinár na¹ich novín.Skutoènos», ¾e v novembri mana¾éri zo samotných spoloèností sµúbili svojim hos»om pouká¾ky na sviatky, ktoré predstavovali a¾ 20% priemernej mesaènej mzdy, prispieva k po¾iaru. Motivovaní týmito slovami sa pracovníci po celý mesiac priblí¾ili svojim cieµom, vïaka èomu spoloènos» dosiahla v porovnaní s minulým mesiacom 5% nárast.Na sµuby prijímania pouká¾ok a vytvorených ...Bohu¾iaµ, toto je v na¹om svete jedineèný prípad a bolo by dobré v modernej dobe. Niektorí zamestnanci majú v úmysle po¾iada» o povolenie na legálnej ceste popri poslednom spôsobe uplatnenia nároku na náhradu ¹kody. Nevidia ¾iadne nové vyhliadky ako „ís» do vojny“ s menom, ktoré je nesolventné.Ale èo robi», aby sa zabránilo tomuto modelu chyby v budúcnosti? Optimálny úètovný program mô¾e by» úèinný v dne¹nom pláne. Existuje systém, ktorý je umiestnený na poèítaèoch, nielen úètovných, ale aj re¾isérov. To vám umo¾ní plánova» v¹etky zlúèené investície a zní¾i» výsledné riziko. Táto hra vïaka zabudovaným základom známych a online recenzií neustále optimalizuje aktivity svojich zamestnancov. V prípade potreby sa predpokladá, ¾e prevody boli vyèlenené na nesprávne èísla úètov. Je tie¾ schopný si spomenú», èo by sa teraz malo vytvori», aby sa zachoval vopred stanovený harmonogram.Tento program sa lieèi na západe Európy, kde získal mnoho priaznivcov. Je prakticky bezporuchový, vïaka údajom ulo¾eným ka¾dých 10 minút v pamäti, nestratíme výsledky na¹ej kariéry, aj keï bol prúd vypnutý.