Translatica 7 profesionalny prekladateu

Dnes nie je známe, ¾e znalos» cudzích jazykov je zruènos» vysoko oceòovaná na trhu práce. Takmer ka¾dá krajina - navy¹e aj Poµsko - má prebiehajúce obchodné alebo politické vz»ahy s inými krajinami. Jazyková bariéra je v¹ak veµkou preká¾kou. Je »a¾ké oèakáva», ¾e ka¾dý èlovek zo známej in¹titúcie alebo ¹tátnej spoloènosti by poznal dos» cudzích jazykov, aby mohol komunikova» s na¹imi kolegami z iných krajín.

Hallu Forte

Jazykové vzdelávaniePráve tu je potrebná pomoc profesionálnych prekladateµov, èo výrazne uµahèuje takéto kontakty. Mo¾nosti tvarovania v takých smeroch sú v súèasnosti veµmi vysoké. V skutoènosti ka¾dá univerzita v Poµsku ponúka aspoò jeden alebo dva jazykové kurzy. Väè¹inou existujú posledné najbe¾nej¹ie jazyky, napríklad angliètina alebo nemèina, iba v ¹ir¹ích univerzitách sa mô¾eme stretnú» s veµmi zahraniènými a niektorými známymi a dobre platenými jazykmi.

zdroj:

Akú prácu mô¾e èlovek, ktorý vie dobre alebo sa nauèí veµa cudzích jazykov?Kvalifikovaní prekladatelia sú veµmi vyhµadávaní µuïmi v menách, ktoré hovoria o obchodných vz»ahoch s vlastnými krajinami; takáto práca èasto zahàòa kontaktovanie vzdialených partnerov a tlmoèenie rozhovorov poèas obchodnej konferenènej sezóny. Mô¾ete a prijíma» ako "freelancer", alebo prekladateµ, ku ktorému mô¾ete jednoducho hlási» s konkrétnou objednávkou. Zvyèajne pozostáva z prekladov dokumentov alebo iných textov. Treba v¹ak pamäta» na to, ¾e niekedy je potrebné ma» právomoc prekladateµky, ale nie je obzvlá¹» »a¾ké ich získa» pre dámu, ktorá hovorí plynulým jazykom. Prekladatelia majú viac ako jednu ponuku z hµadiska svojej pozície v rôznych ¹tátnych in¹titúciách. A tu je zvyèajne potrebné dokonalé vedomosti o danom jazyku a právo na prekladateµa, iba taká vec pravdepodobne existuje ïaleko od tepla a predov¹etkým uspokojujúca. Cesty sú preto veµmi ¹iroké a najmä tí, ktorí pou¾ívajú menej populárne jazyky, mô¾u ma» skutoène vysoké mzdy.