Technologia so stavbami 3

V modernej dobe sú takmer v¹etky oblasti ná¹ho ¾ivota udr¾ované rôznymi typmi inovatívnych rie¹ení a techník. To v¹etko, aby ste zlep¹ili a urobili veµa denných aktivít príjemnej¹ími. Gastronómia je jednou z oblastí, v ktorej sme hýèkaní zariadením, ktoré pomô¾e ná¹mu ¾ivotu. Nápoj z takéhoto zariadenia je krájací stroj na mäso. Tento èlánok je tie¾ priamo uplatniteµný v pohodlí domova, zatiaµ èo v profesionálnej gastronómii, v obchode alebo catering. Samozrejme, v súvislosti s pou¾ívaním ná¹ho krájaèa budeme potrebova» nieèo iné.

Snáï pre domácnos» budeme kupova» univerzálny krájaè, ktorý nám umo¾ní nakrájame chlieb a syr. Ale na tom nie je niè, ako získa» ¹pecializované vybavenie. Krájaè na párky, ktoré budeme pou¾íva» v závode, so zárukou by nemal zabera» veµa miesta. Najdôle¾itej¹ou zlo¾kou je nô¾, ktorý bude pracova» so v¹etkou prácou. Materiál, z ktorého bude vyrobená èepeµ, je dôle¾itý - najlep¹ie pou¾itie je nehrdzavejúca oceµ alebo titán. Telo na¹ej misky je pravdepodobne vyrobené z umelého tela, rovnako ako podávaè. Pamätajte, ¾e krájaè by musel nastavi» hrúbku rezu. Zariadenie zakúpené na domáce pou¾itie by malo vyzera» dobre. Fanú¹ikovia projektu a moderné rie¹enia urèite nájdu pre seba vhodného krájaèa.

Oveµa funkènej¹ie by mal predstavova» profesionálny klinový krájaè, ktorý bude vyu¾íva» obchody alebo stravovací personál. Tu ostrie je v¾dy dôle¾ité - niektoré sú vyrobené z chróm-uhlíkovej ocele. Nô¾ by mal by» tie¾ dobrý pre rezanie mäsa dobre. Podávaè, stojí za to by» z ocele. To isté platí pre telo - malo by to by» bezpeèné a skúsené, preto sa odporúèajú oceµové alebo kovové. Nastavenie hrúbky rezu je rozhodujúce. Mô¾eme sa vzda» èerstvého hµadania. Profesionálny krájaè mäsa má by» primárne ergonomický.