Technicka autobusova kontrola

Povinnos» ma» registraènú pokladnicu bola uzavretá pre osoby pracujúce na transakciách za prácou fyzických osôb, ktoré nepodnikajú. Príjmy z registraèných pokladníc sú okrem iného a správneho výpoètu dane. Aké po¾iadavky by mala spåòa» fi¹kálna pokladnica, aby mohla by» v obchode a pomoci?

Dobrá pokladnica bola zriadená vyhlá¹kou ministra hospodárstva z 27. augusta 2013. Vyhlá¹ka je vynesená vo vestníku zákonov zo 16. septembra 2013, polo¾ka 1076 a týka sa kritérií a technických podmienok, ktoré vy¾adujú daòové registre. Za zmienku stojí aj charakteristické vlastnosti - pokladnica by mala by» vybavená hodinami, ktoré udávajú dátum a dátum platby za tovar alebo slu¾bu, zameriava sa na nezmenené jedineèné èíslo, musí tie¾ permanentne zaznamenáva» mno¾stvo a celkovú hodnotu zru¹ených príjmov.Rovnako ako pri iných zariadeniach sa tu musí vykonáva» aj pravidelná technická kontrola. Ak pokladnica funguje bez problémov, prvá z nich presne presahuje dva roky od dátumu fi¹kácie registraènej pokladnice. Po ukonèení preskúmania budú ïal¹ie dva roky prebieha» na druhú revíziu. Vïaka tomu bude hotovos» a pokladòa fungova» múdro a bez problémov.Na predaj pokladní sa pou¾íva niekoµko desiatok na¹ich spoloèností. Obchodné pokladne sú autorizovanými distribútormi v¹etkých významných výrobcov. Mali by tie¾ ponúka» slu¾by údr¾by v tesnej blízkosti. Zákazník, ktorý si kúpi registraènú pokladòu, nemusí vedie» ka¾dý. Ka¾dý predávajúci by mal by» v byte, aby riadne poradil, èo bude dobrá pokladnica podµa chuti podniku. Samozrejme, ka¾dý si uvedomuje, ¾e nový letenku dostane taxík, iný do kancelárie právnika alebo lekára a druhý do obchodu. Náklady na pokladòu sa lí¹ia, okrem iného èísla a poèet ïal¹ích funkcií, ktoré má. Takéto dodatoèné práce a príslu¹enstvo sa nachádzajú na doklade o nabíjaèke do auta pre menu, ktorý pomô¾e v¹etkým ¾enám, ktoré vykonávajú dopravné slu¾by. Pre firmy sa pou¾ívajú registraèné pokladne vybavené èítaèkou èiarových kódov a jednotou s obchodnými váhami. Výrobcovia registraèných pokladníc v¹ak svoje ponuky v sieti nájdu.