Smernice eu o odpadovych vodach

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí. Funkèné normy smernice stanovujú osobitné po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov implementovaných v jednom èlenskom ¹táte sú definované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované ani smernicou, ani internými normami. Vnútorné predpisy sa nemô¾u lí¹i» od ustanovení smernice, ani sa nemô¾u dr¾a» sprísnenia po¾iadaviek stanovených smernicou.

Smernica Atex bola zavedená do údr¾by, aby sa minimalizovalo riziko spojené s pou¾ívaním akéhokoµvek materiálu v oblastiach, kde mô¾e vzniknú» výbu¹ná atmosféra.Výrobca nesie plnú zodpovednos» za urèenie, èi urèitý výrobok podlieha posúdeniu spolupráce s atex dôvodmi a za prispôsobenie daného výrobku týmto pravidlám.Schválenie Atex je inzerované pre výrobky, ktoré sa stretávajú v potenciálne výbu¹nom prostredí. Zóna s nebezpeèenstvom výbuchu má preto priestor, v ktorom sa látky uvoµòujú, pou¾ívajú alebo skladujú a pri zmie¹aní so vzduchom mô¾u vytvára» výbu¹né zmesi. Najmä spojenie takýchto látok kvalifikuje: kvapaliny, plyny, prach a èokoµvek horµavé. Potom mô¾u ¾i» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.K výbuchu my¹lienok pri nehode, koµko energie prúdiacej z úèinného zdroja zapálenia ide do výbu¹nej atmosféry. Po zaèatí po¾iaru sa blí¾i k explózii, ktorá predstavuje obrovskú hrozbu pre µudské zdravie a pohodu.