Ru tina preklad stranky

Preklad èlánku je dos» veµký sám o sebe. Ak sme závislí od prekladu akéhokoµvek textu, potrebujeme nielen stara» sa o "nauèené" slová a vety, ale aj o znalosti mnohých výrazov, ktoré sú tak charakteristické pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá pí¹e èlánok v angliètine, to nerobí èisto "akademickým" spôsobom, ale pou¾íva svoje ¹pecifické chute a uvedené zmysly.

V pohybe so skutoènos»ou, ¾e osoba globálnej internetovej siete je zvyèajne narastá, èasto vzniká potreba prekladania webových stránok. Kým napr. Webové stránky, s ktorými chceme dospie» k vá¾nej¹iemu publiku, èo musíme urobi», je v niekoµkých jazykoch. Vysvetµujúce obsah webových stránok, napr. V ¹týle angliètine a poµ¹tine, mal by by» schopný nielen schopnos» previes» energiu, ale e¹te definova» svoje poïakovanie a opis toho, èo je originál untranslatable. Tak¾e kedy èaká v praxi? Prelo¾me obsah v¹etkých webových stránok v anglickom jazyku pre prekladateµskú slu¾bu Google. Zatiaµ èo v¹eobecný význam èlánku budú ulo¾ené (obdobie bude zisti», èo konkrétne miesto prichádza s oveµa dlh¹ou sekvencie logických viet a syntax bude nedostatoèná pre dané obdobie. Toto je dodatoèné len preto, ¾e prekladateµ Google prekladá vybraný text do slovnej hodnoty. V praxi preto nemô¾eme poèíta» s vytvorením profesionálnej, viacjazyènej webovej stránky zalo¾enej na tomto. Tak¾e v èinnosti webového prekladateµa v najrýchlej¹om budúcnosti & nbsp; èlovek nemô¾e by» nahradený strojom. Dokonca aj najvhodnej¹í softvér nemá silu abstraktného myslenia. Èo mô¾e robi», je podµa logiky èloveka, prenesený do zvoleného programovacieho jazyka. Teda aj ten najlep¹í èlánok vysvetµova» aplikácií sú rozhodne na konci profesionálnych prekladateµov webových stránok, a ¾e bude asi nav¾dy. Ak budete ma» mocný nástroj s jednoduchým ¹ance a abstraktné "myslenie", potom efekt bude preto na¹ej civilizácie. V pláne výuèby dobrých prekladateµov je potrebné uvies» vhodné didaktické zariadenia, ktoré nielen¾e vyuèujú preklady "slovom po slovu", ale pomáhajú uèi» abstraktné chápanie daného jazyka.& Nbsp;