Registraenu pokladnicu alebo fi kalnu tlaeiareo

Pou¾itie tradièných stacionárnych pokladníc je z rôznych dôvodov veµmi nepríjemné alebo jednoducho nemo¾né. V tomto prípade musia by» v¾dy nahradené mobilnými registraènými pokladnicami, ako napríklad elzab k10.

Kto prispeje do mobilnej pokladnice?Nepochybne, z pokladnice takáto výhoda mô¾e zahàòa» v¹etkých tých, ktorí musia preklada» spolu s pokladnicou. Zdá sa preto, ¾e napríklad kuriéri by sa mali vybavi» takou sumou, ak majú vydáva» potvrdenky. Nie je to na predpoklade, ale ¾e kuriér príde na v¹etko s obrovskou pokladnicou.Okrem toho, registraèné pokladne sú zvyèajne potrebné pre µudí, ktorí prevádzkujú na voµnej nohe. To, èo je oveµa viac, aj tí, ktorí podnikajú, a ich funkcie sa poèítajú na plnenie úloh, budú u¾itoèné. V¹etky z nich chcú mobilnú registraènú pokladnicu, preto¾e sú èasto zákazníkmi osobne.Zoberme si posledný príklad dokonca aj profesionálov, ako sú in¹talatéri alebo mechanici. Väè¹inou pracujú so svojím domovom alebo dokonca mimo dielne. Prichádzajú ku klientovi, vykonávajú objednávku a potom sú zvyèajne po¾iadaní o potvrdenie. V tejto podobe, keï sa nachádzal pri pokladni elzab k10, ktorú mô¾e profesionál v¾dy s ním v¾dy obsahova», preto¾e je atletický a slabý, tak¾e v¹ade dôle¾ité vzia» so sebou.

Koµko stojí mobilná pokladnica?Stojí za zmienku, ¾e ceny mobilných registraèných pokladníc, keï sú aj pokladne v tíme, sú rôznorodé. V¹eobecne platí, ¾e aktívne sú o nieèo lacnej¹ie, ale samozrejme aj ich hodnoty sa pohybujú od niekoµkých stoviek a¾ po niekoµko tisíc zlotých. Preèo sú ceny také odli¹né?Po prvé, mno¾stvo práce, ktorú zaberá, urèuje cenu danej pokladnice. Niektoré pokladne sú zbavené ïal¹ích funkcií a ich realizácia spoèíva len v tlaèi najjednoduch¹ích príjmov. Niektoré mobilné registraèné pokladnice v¹ak mô¾u veµa urobi».Jedna zo strán, ktorú kupujúci registraèných pokladníc veµmi naznaèujú, je spôsob, ako ulo¾i» vytlaèený predajný doklad v organizácii. Nie ka¾dá predajòa lístkov to v¹ak mô¾e urobi». Okrem toho, niektoré z registraèných pokladníc majú mo¾nos» vytvori» wifi alebo bluetooth pripojenie, ktoré sa zvyèajne neodporúèa, ale zále¾í na niektorých zákazníkov.Nepochybne, keï v úspechu akéhokoµvek typu výrobku, niekedy nav¹tívi aj toho, kto je výrobcom danej pokladnice. Samozrejme, ¾e prestí¾nej¹í výrobcovia ukladajú o nieèo vy¹¹ie ceny, preto¾e vedia, ¾e u¾ívatelia sú ochotní zaplati» veµa pre profesionálovspoloènosti. Av¹ak nie v¾dy, èím vy¹¹ia je cena registraènej pokladnice, tým lep¹ia je samotná pokladnica.

Aké daòové registre kúpi»?V¹eobecne platí, ¾e ak plánujeme dosiahnu» mobilnú fi¹kálnu registraènú pokladnicu, mali by sme zvá¾i», na èom sa spoliehame. Ak sa napríklad pozrieme na pokladnicu el10 k10, zvá¾me, èi sú to v¹etky funkcie, ktoré chceme. To tie¾ ukazuje, ¾e daná pokladnica je oveµa viac práce, ne¾ potrebujeme. V takejto veci stojí za zvá¾enie, èi nie je lep¹ie hµada» trochu lacnej¹iu pokladnicu bez zbytoèných funkcií.