Registracia pokladne

Odpoveï na chyby je tá správna vec. Informácie o tomto nad zákonodarcom, ktorí poskytli daòovým poplatníkom opravu nesprávne vydaných obchodných dokladov, ako aj vyhlásenia bez toho, aby museli ma» veµké následky. Je to mo¾né a vïaka úspe¹nosti registrácie predaja vo vý¹ke fi¹kálnej sumy. Tak¾e ako by mala vyzerat korekcia vo vý¹ke fi¹kálnej sumy?

Pri transakcii na prácu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú finanènú èinnos» a jednorazových poµnohospodárov, je potrebné zaznamena» ka¾dý súhlas na vý¹ku dane a vybudova» na òom potvrdenie. Výnosy sú sústredené v KPiR na platforme periodických správ. Chyby vznikajúce pri vydávaní fi¹kálnych príjmov sa zvyèajne týkajú: sumy dane z materiálov a pomoci, dátumu alebo vý¹ky predaja, poètu tovarov alebo slu¾ieb. Spoèíva tie¾ v tom, ¾e roly na finanènú menu, na ktorej sa uverejòujú príjmy, budú zní¾ené v platnej mene a tlaèia dôkaz o nákupoch zle. V prípade registrácie predaja na veµmi jemné a studené mno¾stvo je skutoènos», ¾e transakcia zaznamenaná v pokladnici nebude vrátená ani vylep¹ená pou¾itím jednoduchých funkcií v poslednom nástroji. Krajina v marci 2013 nebola obyèajná, v akom rozsahu by sa malo prija» v prípade úspechu chyby vo fi¹kálnom úète. V implementácii boli vyvinuté niektoré mechanizmy, ktorých vyu¾ívanie podporovali kancelárie, ale tieto boli neoficiálne. Od 1. apríla 2013 sme v rozhodnutí o fi¹kálnych registraèných pokladnicach na¹li záznamy, ktoré odrá¾ajú túto zále¾itos». Od apríla 2013 musia daòoví poplatníci, ktorí registrujú predaj s registraènými pokladòami, urobi» dve záznamy - záznamy o výnosoch a s»a¾nostiach a záznamy o zjavných chybách. Nariadenia neuvádzajú, ako by sa mali robi», ale opisujú údaje, ktoré sa v nich nachádzajú. Obe sú upravené tak, aby opravili predaj zahrnutý do pokladnice, av¹ak druhá bude obsluhovaná v prípade vy¹¹ie uvedeného Chyby. V pláne zru¹enia je potrebné vytvori» vhodný text pre register chýb vrátane: hrubej hodnoty a dane zle registrovaného predaja, krátkeho popisu motivácie a mo¾ností chyby spolu s pôvodným príjmom.