Psychika alkoholika

V podmienkach vzdu¹nej pra¹nosti sa odporúèa pou¾íva» zariadenia s certifikátom ATEX a kon¹trukciami navrhnutými a vyrobenými spolu s informáciami ATEX vstupujúcimi do EÚ.

V podnikaní, v podmienkach poprá¹enia prá¹kami farby, som mal uhlie alebo prach s organickým pôvodom (napr. Drevo, predov¹etkým je potrebné zabezpeèi» adekvátne odstránenie prachu. Efektívna extrakcia prachu ATEX (extrakcia prachu z atexu úspe¹ne eliminuje väè¹inu nebezpeèenstiev, ale na efektívne vylieèenie v¹etkých je potrebné prezentova» správne dokonèené a prípadne dobré technologické, technologické a procedurálne rie¹enia. Aké rie¹enia?

Odstraòovanie prachu ATEX pri realizáciiAktivita odprá¹enie ATEX (v súlade s európskymi smernicami stanovuje:- pomocou miestnych viazacích prostriedkov, ktoré by mali by» umiestnené v blízkosti zdrojov, ktoré vy¾arujú výbu¹né atmosféry, sú riasy samonosnými ramenami, priemyselnými kapucòami alebo ¹peciálnymi prísavkami,- pravidelné vysávanie povrchov, na ktorých sú nanesené jemné èastice (pre dôkaz okolo obrábacích strojov, pre toto zariadenie by sa mali pou¾íva» priemyselné vysávaèe,- dobré uzemnenie pracovných nástrojov a samotného systému na odsávanie prachu, preto¾e mô¾e zriedkavo spôsobi» elektrostatické náboje - uzemnenie zabraòuje tejto èinnosti,- správna kon¹trukcia kanálov na zachytávanie prachu a zabezpeèenie ich proti erózii,- pou¾ívanie ventilátorov, filtrov a nástrojov na odstraòovanie prachu navrhnutých spolu so smernicou ATEX a tých, ktorí mô¾u získa» osvedèené certifikáty.Pre èo najväè¹iu mo¾nú ochranu proti explózii sú systémy na odsávanie prachu ATEX vhodné na dodatoènú montá¾ hasiaceho zariadenia (po¾iar a / alebo po¾iar v samotnom zariadení.