Prva spoloenos vyrabajuca poeitaee

Ka¾dý, kto vedie na¹u prvú znaèku, je veµmi prekvapený vysokou cenou registraèných pokladníc. Áno, je dos» divné plati» za také jednoduché zariadenie, v kombinácii s poèítaèom, aby to boli naozaj dlhodobé peniaze. Av¹ak prekvapenie zmizne, keï sa pozorne pozrieme na ekonomickú a subtilnú situáciu v na¹om regióne.

Fi¹kálne pokladnice náklady v závislosti na type od tisíca, aby aj & nbsp; ¹tyri tisíce & nbsp; zlotých. Je veµmi »a¾ké nájs» v Poµsku len jednu, novú a nevyu¾itú pokladnicu, ktorá má na trhu cenu hor¹iu ako tisíc zlotých. Pou¾ité pokladne nájdete na online aukciách, ale nie v¾dy stojí za to im veri».

A preèo sú pokladnice drahé?Dôvod tohto stavu mo¾no nájs» v ¹tátnej politike a v novom stave ekonomiky na¹ej krajiny, obrovské dane a obrovské mno¾stvo byrokracie, ktoré nám ¹tát poskytuje pri vykazovaní a vytváraní zariadenia, spôsobuje nesmierny nárast trhovej ceny registraènej pokladnice.Mnohí obchodníci v súèasných fázach nechodia na nákup pokladníc. ®iaµ, zákon chce od v¹etkých µudí, ktorí riadia obchod s roèným ziskom nad urèitú sumu, podrobnú registráciu celého obchodu s tovarom. Z posledného a príèiny veµa µudí opú¹»a hospodársku iniciatívu. Poèet zamestnancov na daòových úradoch sa v¹ak zvy¹uje.Úroveò nie je jediným dôvodom pre vysokú hodnotu registraèných pokladníc. Na rozdiel od tlaèiarní musia by» tieto nové vyrobené z veµmi kvalitných zdrojov. V èase potrebuje trvanlivos», aby vytlaèila potvrdenku tisíckrát denne.

Ïal¹ím sekundárnym zohµadnením týchto veµkých cien sú náklady na ¹kolenie zamestnancov zo slu¾ieb pokladne. Èím rýchlej¹ie sme spoloènos» a veµa µudí, ktorých zamestnávame, tým vá¾nej¹ie musíme investova» peniaze do zavádzania registraèných pokladníc do na¹ej hospodárskej úlohy. Rie¹ením je pou¾itie µudí, ktorí pripravili takéto kurzy na posledných pracoviskách, ale to je vzácny prípad.Odkiaµ sa bojuje za zni¾ovanie cien týchto zariadení, ka¾dý podnikateµ pri nákupe na¹ej prvej pokladne mô¾e odráta» náklady na nákup pokladne a¾ do vý¹ky 700 PLN.