Protipo iarny stre ny ventilator

Ochrana proti výbuchu je výbu¹ná prevencia, ktorá je jednou z najdôle¾itej¹ích funkcií v blízkosti tých, ktorým hrozí takýto výbuch. V objekte vhodnej prevencie zapálenia alebo po¾iaru by sa mal vyvinú» dobrý bezpeènostný systém proti výbuchu. Tieto rie¹enia sa budú pou¾íva» predov¹etkým v oblastiach ohrozených po¾iarom vo voµnej forme.

Súèasne budú diskutované systémy smerované v¹ade tam, kde je v sektore výbu¹ný prach. Po prvé, faktor, ktorý potláèa výbuch, je uvedený na ceste k ochrane proti výbuchu. Tento proces je predov¹etkým o spoznávaní prvej fázy výbuchu. Potom by ste mali pou¾i» opatrenie, ktorého cieµom bude vyrovna» výbuch v kompaktnom zariadení. V dôsledku toho sa výbuch neprená¹a a je okam¾ite potlaèený po zapálení. To v¹etko funguje, oheò sa neopakuje. Táto cesta je nápojom z najbe¾nej¹ích spôsobov, ako chráni» pred výbuchom, a keï to dosiahne, poistenie proti jeho výsledkom. Zni¾uje výbu¹nos» produktov. Na chvíµu sa venujú také aspekty ako valce s ochladzovacím prostriedkom, senzory tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely. Ïal¹ím krokom je zmiernenie výbuchu. Tento proces sa primárne spolieha na µudí, aby vypustili úèinky výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak v prístroji vráti na priemernú úroveò. Dekompresné systémy zahàòajú dekompresné panely, chlopne so samozatváracou jednotkou a bezplameòové systémy uvoµòovania. Systém ochrany proti explózii súèasne odblokuje výbuch. K dispozícii je jednotka na izoláciu výbuchu. Jeho hlavným úèelom je zatvori» plynovody a kanály. Preèo? Po prvé, preto¾e obe predchádzajúce metódy eliminujú iba úèinky po¾iaru. Niektoré zbytkové vplyvy výbuchu sa v¹ak mô¾u dosta» cez potrubia a kanály, ktoré mô¾u zahàòa» sekundárne výbuchy, av¹ak vá¾ne dôsledky. Preto systém uzatvárania vytvára v tomto smere prevenciu u¾ spomínaných sekundárnych výbuchov. Napríklad sú to valce s kaleným prvkom, uzatváracími ventilmi, uzatváracími uzávermi, systémami výbuchu, dôle¾itými chlopòami a celkom.