Priemyselne typy prachu

Výrobné technologické procesy sprevádzajú emisie zneèistenia prachu, najmä pri »a¾be surovín, drvenie, brúsenie, mie¹anie a triedenie. Okrem hluku majú priemyselné prachy najzáva¾nej¹ie zdravotné riziká pre µudí, ktorí na takom mieste zarábajú.

http://sk.healthymode.eu/ling-fluent-rychle-a-ucinne-ucenie-sa-cudzieho-jazyka-online/

Vzhµadom na dôraz na zdravotnú úroveò je prach rozdelený na:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergénny prach,- karcinogénne prachy,- vláknitý prach.Základná èinnos» v strede, ktorá vy¾aruje zneèistenie prachom, je úèinná prevencia pomocou individuálnej a kolektívnej ochrany proti prachu.Individuálna ochrana zahàòa:- respirátor na jedno pou¾itie,- polomasky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- masky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- prilby a ochranné kryty.Kolektívna ochrana proti prachu zahàòa: prevzdu¹òovacie a ventilaèné systémy, systémy odsávania prachu v stanici, nezávislé dúchadlá a ventilátory.Zariadenia na zhroma¾ïovanie prachu rozdeµujeme na: staré a mokré zberaèe prachu.Be¾ne pou¾ívané zberaèe prachu sú: usadzovacie komory, zberaèe prachu s triedou filtrácie, cyklóny a multicyklóny, elektrostatické odluèovaèe, mokré zberaèe prachu.Vyrovnávacie komory sú jedineèné z najbe¾nej¹ích zberaèov prachu s nízkymi montá¾nymi nákladmi. Nevýhodou tohto rie¹enia je nízka úèinnos» odpra¹ovania, a preto sa zvyèajne pou¾ívajú v spojení s rôznymi zberaèmi prachu. Filtrovanie odluèovaèov prachu je veµmi dôle¾itá úèinnos» prevádzky. U¾itoèné v keramickom a metalurgickom sektore sú tie najbohat¹ie spôsoby zne¹kodòovania. Mokré zberaèe prachu pou¾ívajú vodu v mieste neutralizácie vytvoreného prachu. Vedµaj¹í úèinok je odpadová voda vyskytujúca sa pri prenose zneèis»ujúcich látok do tekutiny. ©peciálne individuálne rie¹enia sa chcú pou¾i» v potenciálne výbu¹ných oblastiach, pre ktoré musia by» zariadenia na odstraòovanie odpadu certifikované ATEX.Výber zariadenia na odstraòovanie prachu súvisí s priemyslom a urèitým nebezpeèenstvom.