Preklady technickych textov

Medzinárodná spolupráca medzi rôznymi podnikateµskými sektormi si vy¾aduje dodr¾iavanie jednotných noriem, ktorých správna znalos» je nenahraditeµná pri vykonávaní platných zákonov. V pláne na zlep¹enie koordinácie rozhodnutí a zlep¹enia komunikácie medzi zahraniènými podnikateµmi vytvárajú odborníci v nových veciach technické preklady dokumentov, ktoré sú potrebné v diskutovaných postupoch.

Znalos» samotného jazyka nestaèíTechnické preklady sú typom prekladov, ktoré prekladateµ okrem znalosti daného jazyka vy¾aduje aj technické vzdelávanie v odvetví, pre ktoré platí konkrétny text. Uvedená práca je povinná pre preklad dokumentov, ktoré sa vyznaèujú vysokou vedeckou alebo technickou terminológiou. Preto technický preklad je urèite zadaný odborníkom v urèitom jazyku in¾iniermi alebo výskumníkmi.

Technická dokumentácia

zdroj:Dokumenty, ktoré sú predmetom technických prekladov, zahàòajú zmluvy, ¹pecifikácie, programy, príruèky, katalógy a ¹tandardy. Odporúèa sa ma» takéto skúsenosti s pracovným správaním, ktoré vás nútia získa» smerné znalosti, t. J. O výrobe, priemysle, mechaniky, informatike alebo elektronike. Èasto pred zaèatím technického prekladu je obsah dokumentov analyzovaný s klientom z hµadiska rafinácie odbornej terminológie a priemyselného slovníka. Konzultácie sa pou¾ívajú na ¹tandardizáciu lexikónu dokumentu z hµadiska ¹pecializovaného slovného zdroja prevádzkovaného spoloènos»ou. Odborníci tie¾ odporúèajú, aby technické preklady prelo¾ené do konkrétneho jazyka boli pou¾ité aj na overenie konkrétneho dialektu pre domorodého hovoria- ceho, aby boli úplne isté o èistote a súdr¾nosti ná¹ho prekladu.