Prekladateusky urad o wiecim

Na¹a prekladateµská spoloènos» zamestnáva len praktických a vysokokvalifikovaných prekladateµov, ktorí sa dobre zapájajú do ka¾dej práce. Pred zaèatím spolupráce informujeme spotrebiteµa o odhadovaných nákladoch a èase dokonèenia.

Garantujeme najvy¹¹iu kvalitu prekladu a estetické, nízke ceny. Sme veµmi dôveru z pohµadu zákazníkov. Na¹a prekladateµská spoloènos» Krakow sa odporúèa ako ústny, tak aj písomný preklad. ©pecializujeme sa na ¹tandardné a jednoduché preklady. Zameriavame sa na preklady právnych a obchodných dokumentov, kore¹pondencie a ¹pecializovaných textov. Uchovávame si plné uvá¾enie informácií zverejnených v textoch vydaných klientom. Máme príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú najvy¹¹iu hodnotu poskytovaných slu¾ieb. Rastúme aj na¹u príle¾itos» súkromným ¾enám, kedy a podnikom. Na èítanie sa dozvedáme najmodernej¹ie metódy podpory prekladu. Zákazníci mô¾u objednáva» v blízkej znaèke alebo prostredníctvom internetu. Ponúkame nasledujúce typy tlmoèenia: simultánne, po sebe idúce, preè a rokovanie. Prvá z nich je zvyèajne venovaná rozhovoru. Nevy¾aduje ¾iadne ¹peciálne technické vybavenie. Je charakterizovaná rýchlos»ou a presnos»ou. Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Konzekutívne tlmoèenie je spojené s vernisá¾ami, cvièeniami a nákladmi. Preklad a pôvodný text sú previazané. S prekladom sa vydáme poèas výletov a ¹tudijných pobytov. Profesionálni a prelo¾ení prekladatelia sú potom zamestnaní. Tlmoèník tie¾ hrá rolu vyjednávaèa v úspe¹nom prerokovaní prekladu. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardný, prísahový a literárny. ©pecializuje sa na preklad informátorov, sprievodcov a dialógových listov. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, èo je pre µudí, ktorí sa zameriavajú na profesionálny preklad, znaèná výzvou. Po¾aduje tie¾ ¹pecializované preklady: technické, lekárske, IT, chemické, finanèné, obchodné, marketingové a právne. Srdeène Vás pozývame na roz¹írenie okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!