Preklad na konferenciach

Preklad danej vety z jazyka do ïal¹ieho jazyka sa vykonáva nielen písomne. Trh má ponuku na tvári, ktorá sa ¹pecializuje na tlmoèenie, v tomto po sebe idúcom a simultánnom tlmoèení. Patria k najnároènej¹ím typom prekladov, aby ich prelo¾ili, prekladateµ potrebuje nielen správne vedomosti, ale aj silu na stres, schopnos» oznaèi» sa, a dokonca aj takú dávku tvorivosti.

EcoSlim

Konzekutívne vs simultánneAkonáhle u¾ bolo uvedené, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne interpretácie. Najdôle¾itej¹ie z nich je posledný, ¾e prekladateµ preberá preklad výrokov poèas prestávok, ktoré reèník pí¹e poèas ná¹ho diskurzu. Takýto prekladateµ pracuje, ak je skupina príjemcov obmedzená. Potom mô¾u ¾i» akýkoµvek typ tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. Súèasné preklady, tie¾ nazývané simultánne interpretácie, sa konajú v zvukotesných kabínkach. Prekladateµ v asistentovi druhého prekladateµa prekladá text, ktorý poèuje v slúchadlách. V¹etci prekladatelia urobia takýto preklad za 20 minút a potom prejdú na zmenu. Preklad osoby, ktorá sa lieèi, je viditeµná v slúchadlách osôb zúèastòujúcich sa na mo¾nostiach podujatia. V prípade skupín simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Tlmoèník, ktorý vykonáva simultánnu tlmoèenie, propaguje vysokú silu stresu, reflexov a vhodnej dikcie. Je to to isté z najväè¹ích typov prekladov, ktoré je mo¾né vykona» - µudia v tejto profesii majú zvyèajne dos» veµký kurz, èo je rok alebo dva a sú splnené skú¹kou potvrdzujúcou vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.