Preklad dokumentov

21. storoèie je veµkým vývojom dopytu po druhom type prekladu. Zároveò nemô¾ete by» µahostajní k skutoènosti, ¾e lokality softvéru v súèasnosti zohrávajú veµkú úlohu. Èo je skryté pod týmto pojmom?

Séria akcií, ktoré prispôsobujú daný produkt potrebám poµského trhu, medzi ktoré patria softvérový preklad, a preto zruèný preklad èlánkov a softvérovej dokumentácie do konkrétneho jazyka, ako aj jeho výber pre posledný ¹týl. Zameriava sa na také my¹lienky, ako je výber formátu dátumu alebo systému triedenia písmen v abecede.Profesionálna poloha softvéru si vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na terminológiu IT, ako aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke s vedomos»ami a umeleckými skúsenos»ami spojenými s ERP, SCM, CRM systémami, programami podporujúcimi návrh a tvorbu alebo bankovým softvérom. Spoµahlivé umiestnenie sa robí na spektre príle¾itostí na dosiahnutie zahranièného trhu so softvérom, a tak sa výrazne premieta do globálneho úspechu spoloènosti.Zavedenie tovaru v mieste na svete je tie¾ pou¾ívaný k internacionalizácii produktov. Ako sa lí¹i od miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobením produktov podmienkam potenciálnych u¾ívateµov bez zohµadnenia rôznych miestnych ¹pecifík, keï je lokalita pozostávajúca predov¹etkým z poslednej, ktorá prechádza ¹pecifickými trhmi na po¾iadanie, hromadí sa podµa základných potrieb danej lokality. Preto je toto miesto dodatoène zavedené pre v¹etko na trhu a internacionalizáciu raz pre konkrétny produkt. Oba procesy v¹ak rastie a pri veµkých plánoch pre fungovanie globálnych trhov je potrebné zvá¾i» oboje.Existujú závislosti medzi lokalizáciou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri vykonávaní týchto procesov. Pred zaèatím umiestnenia by sa internacionalizácia mala ukonèi». Stojí za to pamäta», preto¾e dobre spracovaná internacionalizácia výrazne zni¾uje èas uvedený na mieste, èo predl¾uje obdobie, ktoré mô¾e by» dané pou¾ívaniu tovaru na námestí. Táto hra, dobre riadená internacionalizácia je obmedzená zárukou priaznivého zavedenia materiálu na cieµové trhy bez rizika spracovania softvéru bezprostredne po fáze lokalizácie.Spoµahlivá lokalizácia softvéru mô¾e ¾i» kµúèom k úspechu spoloènosti.