Pracu anglickeho prekladateua

Práca prekladateµa je veµmi dôle¾itá a výnimoène zodpovedná práca, preto¾e je pochopiteµné, ¾e musí vyjadrova» zmysel prejavu jedného z nich ako druhého medzi týmito dvoma entitami. Èo sa deje vo vnútri, nemusí toµko opakova» slovo-za-slovo, ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu prejavu a to isté je veµmi »a¾ké. Takýto prekladateµ je silný v komunikácii av poznávaní, ako aj v jeho poruchách.

Jeden z rozkazov prekladu je po sebe nasledujúci výklad. Aké preklady sú tie¾ a èo veria v ich vlastnú ¹pecifickos»? No, poèas prejavu jedného z hláv, prekladateµ poèúva urèitú stránku tejto poznámky. Potom si mô¾e vzia» poznámky a on si mô¾e pamäta», èo chce poveda» reèník. Keï tento dokonèí konkrétny aspekt jeho poznámok, potom úlohou prekladateµa je vyjadri» jeho úvahu a princíp. Samozrejme, ako bolo uvedené, nevy¾aduje presné opakovanie. Vy¾aduje prítomnos», aby bola istá, ¾e priná¹a zmysel, príbehy a miesto vyjadrenia. Po opakovaní hovorí reèník a znovu ho rozdelí na dobré èasti. A v¹etko, èo naozaj pokraèuje vytrvalo, a¾ k realizácii expresie alebo odpovedí volajúcich, èo tie¾ znamená úzku ¹týl, a jeho reè je vy¹kolená a opakovanom poète osôb.

Takýto model prekladu vytvára známe nedostatky a hodnoty. Hodnota je v skutoènosti, ¾e sa vykonáva pravidelne. Fragmenty expresie Tieto zlo¾ky sa v¹ak mô¾u rozpadnú» trochu koncentrácie a záujmu o myseµ. Prekladaním èastí textu sa mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo len vyrazi» z úteku. V¹etci mô¾u poèu» v¹etko a komunikácia sa zachová.