Pracovny prekladateu poznan

Práca tlmoèníka je mimoriadne dôle¾itá a absolútne zodpovedná práca, preto¾e prekladateµ musí dáva» obom subjektom význam vyjadrenia toho istého z nich k druhému. To, èo sa deje vo vnútri, sa nesmie opakova» tak, ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu prejavu a preto je stra¹ne väè¹í. Takéto ¹koly majú veµký význam v komunikácii aj v poznaní a viac v ich poruchách.

Konzekutívne tlmoèenie je rovnaký spôsob prekladu. Aký je teda aj typ prekladov a èo súvisia s ich súkromnými ¹pecifikami? No, poèas prejavu jednej z ¾ien, prekladateµ poèúva nejaký dôvod na túto poznámku. Mô¾e si vzia» poznámky a mô¾e si len zapamäta», èo potrebuje reèník. Keï sa uskutoèní tento prvok va¹ich poznámok, úlohou prekladateµa je posla» jej názor a my¹lienku. Ako bolo uvedené, nemusí to by» presné opakovanie. Vy¾aduje preto da» zmysel, princíp a miesto vyjadrenia. Po opakovaní hovorca rozvíja svoju pozornos» a opä» ju trvalo rozdelí do skupiny. A v¹etko prebieha systematicky a¾ do odpovede alebo odpovedí samotného sprostredkovateµa, ktorý vedie aj v súkromnom jazyku a jeho pozornos» je motivovaná a praktizovaná k dôle¾itému èloveku.

Tento spôsob prekladu plánuje svoje vlastnosti a chyby. Hodnota samozrejme je, ¾e trpí pravidelne. Fragmenty výpovede Tieto kontexty v¹ak mô¾u rozptýli» koncentráciu a zhroma¾ïovanie na výpovede. Prelo¾ením èasti èlánku sa mô¾ete µahko odvies» od seba, zabudnú» na nieèo alebo jednoducho vyrazi» z rytmu. V¹etci v¹ak vidia v¹etko a komunikácia sa zachová.