Pomoc pri kariernom rozvoji

Na pracovisku sú neustále zmeny, ktoré sa pre mnohé ¾eny stávajú motiváciou pre rýchlej¹í záujem o konkrétne formovanie ich kariéry. ©kolenie pracovníkov je dobrým receptom na roz¹írenie informácií z daného odvetvia a rozvoj zruèností v reálnom svete. Investovanie èasu a peòazí do cvièenia je nákladovo efektívnym nákladom, preto¾e prínosy sebarealizácie sa odohrávajú na výsledkoch v praxi. Úmyselné formovanie profesionálnej cesty a získavanie nových domén je zárukou rozvoja. A sµub ekonomicky uspokojujúceho zisku z toho, ¾e robí dobrú prácu.

Aplikácia mechaniky poèítaèových hierZamestnávatelia si dobre uvedomujú potrebu vzdelávania, a preto ponúkajú svojim zamestnancom ¹tart v personálnej príprave. V dne¹nej fáze, tzv ¹koliace portály, ktorých cvièením je podporova» rozvoj zamestnancov prostredníctvom gamifikácie. Je to posledná metóda ¹kolenia zamestnancov zalo¾ená na vyu¾ití mechaniky poèítaèových hier. V pláne sa upravujú behaviorálne reflexy zamestnancov s cieµom zvý¹i» motiváciu a záujem o konkrétny program. Gamifikácia, známa aj ako gamifikácia alebo gamifikácia, je technika zalo¾ená na vyvolávaní zábavy z výkonu profesionálnych povinností. Je to v súlade so skúsenos»ami sprevádzajúcimi prekonávanie výziev pri práci v tematických atrakciách.

Zábava a sú»a¾Zlep¹enie atmosféry sú»a¾e a výmeny na pracovisku slú¾i na prilákanie zdanlivo rutinných aktivít ako na dosiahnutie cieµov hry. Syntéza slov umenie a sú»a¾ nie je náhodná, preto¾e pou¾itie mechaník známych z poèítaèových hier na realizáciu projektov pou¾íva prvky, ktoré pridávajú k princípu príbehu hry. Autor projektu pripravuje úlohy a výzvy pre niektorých úèastníkov alebo tímy a pokrok v ich realizácii je daný prostredníctvom pruhu pokroku. Spolu s úspechom sa úroveò obtia¾nosti zvy¹uje a konkurenèné skupiny mô¾u jazdi» na vzdialenos» iných tímov alebo µudí. Existujú tie¾ rôzne hodnotenia, okamihy pri budovaní virtuálnej meny a odmeòovacie systémy na stimuláciu chuti k získaniu.