Pokladnieny eisty alebo hruby limit

Príjem z pokladnice novitus lupo je mimoriadne dôle¾itý materiál a pre mana¾érov aj pre mu¾ov. Základné majú povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, tieto osoby by si s nimi mali v¾dy prevzia» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, väè¹ina z nás nevenuje viac pozornosti úètom, èo je v mnohých prípadoch vá¾nym dôsledkom. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach a za akých okolností mô¾u by» pre nás u¾itoèné?

V úspechu podnikateµov je vec jednoduchá. Mali by ma» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade auditu názvu ¹tátnej pokladnice. Preèo, ale taký dokument pre zákazníka?Tento malý odpad v papierových vreckách mô¾e ma» jedineèný význam. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom doklade a vieme, akou formou správne uchováme takýto doklad, mô¾eme získa» veµa. To funguje predov¹etkým pre tie formy, v ktorých po¾adujeme, aby ste inzerovali nakúpený tovar alebo ho vrátili, aby sme získali na¹e peniaze. V takom prípade predávajúci nás po¾iada, aby sme zobrazili potvrdenku o prijatí inzerovanej transakcie. Aké koneèné termíny musíme myslie», kedy má úèas» úèas» na vytváraní s»a¾nosti? Ak kupujeme potravinárske výrobky, mô¾eme nahlási» problémy súvisiace s nimi a¾ do 3 dní. Oveµa dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom na nákup odevov, obuvi, nábytku alebo zariadení RTV. Tu zákon umo¾òuje 24 mesiacov nájs» chybu a poda» s»a¾nos». Tak¾e momentálne, ak nemáme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím väè¹í je poèet inzerovaných tovarov, tým väè¹ia je strata spojená s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Spomeòme si na príjmy, ktoré musí predávajúci poskytnú» pri nakupovaní. Nezabudnime si, ¾e takéto dokumenty uchovávame kompetentným spôsobom. Mô¾eme vyrobi» obálky, v ktorých budeme uklada» potvrdenia v chronologickom èase, mô¾eme ¹pecifikova» ¹peciálnu ¹katuµu pre posledný smer. Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci zmluvu, ktorú sme pripravili, ulo¾ený tak dlho, ako to mô¾e by» základom pre podanie s»a¾nosti.