Pokladniena pokladoa

Ka¾dý, kto je tie¾ ochotný vzda» sa obchodovania, si tie¾ myslí o pokladni. Alebo je to dôvod? Musím by» taká pokladòa. Akonáhle budú na¹e pochybnosti rozptýlené a vieme, ¾e musíme ma» takú pokladòu, vzniká nová otázka. Aké peniaze budú pre mòa správne. Zaèneme sa pozrie» na internete. A vieme èoraz menej.Tie¾ som zaèal takto. Stále som èelila takejto dileme, èítal som ich tie¾ èoraz viac, tým viac vedel. Spýtal som sa svojho priateµa a v¹etko bolo jasné.

Royal Gold Mask

Zistil som, ¾e ka¾dá pokladòa má dve èísla. Sam je jedineèné èíslo pokladnice. Potom je èíslo pridelené výrobcom zariadenia, ktoré je zadávané vo finanènej pamäti poèas fiskalizácie. Druhé èíslo je registraèným miestom. úplné èíslo je dané príslu¹ným daòovým úradom. Registraèné èíslo by malo by» natrvalo pripevnené k ná¹mu fi¹kálnemu zariadeniu a navy¹e ulo¾ené v práci zariadenia. U¾ som vedel, kde z iného èísla. Týmto spôsobom som zistil, aké jedlo bude pre mòa najlep¹ie. & Nbsp; & nbsp; Novitus malý plus sa ukázal ako najpraktickej¹í a najjednoduch¹í. & nbsp; Bol som veµmi ¹»astný. Pokojne splnila v¹etky moje oèakávania. Moja firma potrebovala fi¹kálne zariadenie, na ktoré by som sa mohol pripoji» aj k ïal¹ím prvkom. Ukázalo sa, ¾e som zbytoène vystra¹ený, ¾e by som nevedel, aké peniaze si kúpi». Kúpil som si jedlo a okam¾ite som za¾il jedineèné èíslo pokladne. Potom som oznaèil registraèné èíslo. Moja pokladòa bola pripravená na prácu. Trvalo to tréning tímu, ako som èakal. Pre dobré peniaze znamená, ¾e je to "intuitívne", ¾e nie je »a¾ké. Keï pri¹iel ku mne priateµ a pýtal sa, nevedel som, akú sumu kúpi», mohol som sa len usmieva». Obhajovala sa takmer so ¹pecialistom z pokladne. Dnes viem, ¾e platbou tejto meny na internete - budeme tie¾ dostáva» odborné poradenstvo a odpoveï na otázky, ktoré nás ob»a¾ujú.V¹etko, èo je nové, je pre nás efektívnym "ru¹ivým" typom. Ale zobrazovanie takýchto technických zmien mô¾e spôsobi» veµa radosti. Ak nieèo potrebujeme - nebojte sa.