Pokladniena hra

Pokladòa nie je divu, ako elektronický nástroj, ktorého prioritou je registrácia obratu a vý¹ka dane, ktorá patrí do maloobchodného predaja. Sledovanie príjmov prostredníctvom pokladnice (fi¹kálnej, pokiaµ ide o ¹tandard, je platné pre podnikateµov, ktorí predávajú tovar / slu¾by fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Existuje v¹ak zoznam výnimiek z pou¾ívania pokladnice.

Ide predov¹etkým o daòových poplatníkov, ktorých návratnos» z predaja (vo vz»ahu k fyzickým osobám za posledný daòový rok neprekroèila 20 000 PLN. Na výlete je potrebné ma» na pamäti, ¾e existujú urèité èinnosti, ktoré by mali by» zaznamenané v pokladni, bez miesta pre vý¹ku obratu. Ide predov¹etkým o dodávku kvapalného plynu, èastí motora, èastí prívesov / návesov, rozhlasových a televíznych zariadení, slu¾ieb osobnej dopravy, osobnej dopravy a ich bato¾iny, daòového poradenstva, právnych slu¾ieb a mnohých rôznych slu¾ieb.Pred zakúpením pokladne sa musíte uisti», ¾e práca, ktorú vykonávame, vy¾aduje pou¾ívanie pokladne. Nemáme ju nevy¾adujú, aby bolo mo¾né v prípade, kedy budeme predáva» výrobky, alebo dokonca poskytova» slu¾by firiem a organizácií, verejnej správy a miestnej samosprávy. & Nbsp; fi¹kálnej nájomné je tie¾ èas» predaja a servisu fi¹kálnych zariadení. V prípade akýchkoµvek pochybností vám kvalifikovaný personál poradí a vysvetlí pravidlá týkajúce sa povinnej pokladnice.

Výlet si zaslú¾i skutoènos», ¾e napríklad autodielne nemusia by» vybavené fi¹kálnymi menami v podobe, keï výrobky, ktoré predávajú, sú nimi organizované v aute. Preèo? Vïaka tomu poskytujú slu¾bu iba v danej situácii a nepredávajú produkt. Ak v¹ak doká¾eme, ¾e musíme kúpi» pokladnicu, èaká nás nároèná voµba, preto¾e na trhu existuje mnoho modelov. Pri kúpe je potrebné najprv da» ¾iadnu pozornos» tomu, èi výrobca zariadenie má rozhodnutie ministra financií, uznáva, ¾e model pokladnice spåòa podmienky a technické po¾iadavky, ktoré je nutné vyu¾i» útechy pre nákup pokladne.Ak sme si kúpili pokladnicu, musíme zamyslie» nad jej fi¹kalizáciou. Poèas 7 dní od momentu dokonèenia prerokovanej práce musíme tie¾ po¾iada» daòový úrad o správny výtlaèok. Treba ma» na pamäti, ¾e nesprávne úètovanie riskova» stratu dobrého úµavu, stráca 30% DPH na vstupe z nákupu v súvislosti s predajom sumy zaznamenané na nahrávke - a¾ do zaèiatku úètovníctva, daòové, trestné sankcie.Mô¾ete vyhráva» so zµavou na nákup pokladne. Je to 90% z èistých cien (bez DPH, nie je dostatoène dobre ako 700 PLN za v¹etku hotovos» deklarovanú na zaèiatku registrácie. DPH úètovaná na tejto faktúre sa mô¾e odpoèíta».