Pohlavny styk pokiau trva

Pohlavie má jednu z najspoµahlivej¹ích a ïalekosiahlych pozitívnych sfér µudského ¾ivota. Platí nie s mimoriadnou fascináciou, ale aj s veµkou rados»ou. Sex je veµkým prostriedkom strachu a zdroja ¹»astného ¾ivota. Perfektne cementujte vz»ah a spojte partnerov. Èo robi», ak sú v sexuálnej sfére problémy?

Oblas» vedy, èo je sexológia, prichádza s pozornos»ou. Táto èas» sa pohybuje so ¹irokým pojmom µudskej sexuality. Predmetom záujmu sexuológov je, okrem iného, sexuálne potreby, súvisiace poruchy a dokonca ich nedostatok. Sexológia sa týka sexuálneho ¾ivota v mnohých oblastiach. Nie je to len zní¾enie na fyzické osoby. Týka sa to aj psychiky, anga¾ovanosti a emócií, ako aj vz»ahov s rôznymi zamestnancami a zvy¹kom sveta. Sexológia vyu¾íva v¹etky prvky spojené s µudskou sexualitou. Toto pole odvodzuje okrem iného vedomosti z antropológie, medicíny, psychológie alebo sociológie.

Ako mám ís» sexologovi? Lekári by mali ís» k µuïom, ktorí nemajú sex. Problémom, ktorý mu zabraòuje, je pravdepodobne nedostatok orgazmu, predèasná ejakulácia alebo erektilná dysfunkcia, ako aj bolestivé zblízka. Na svadbu vám vïaka profesionálnej pomoci raz a nav¾dy zabudnete na intímne problémy.

Na¹e sexuológ v Krakove je kvalifikovaný odborník, ktorý vyrie¹i v¹etky problémy s obtia¾nym poli, èo je u¾itoèné sexuality. S dlhoroènými znalos»ami nielen obsahovo vás do uspokojujúce sex, a dokonca pomáhajú rie¹i» problémy spojené s nedostatkom erekcie alebo orgazmu, poradi», ako sa chráni» pred núdze a sexuálne prenosných chorôb, a predov¹etkým umo¾òuje prekona» hanbu a ukáza», ako významnú je krásny sexuálny ¾ivot.