Podniku

Pre mnoho ¾ien je zmyslom v byte privies» v¹etkých a ¹»astnú rodinu. Èoraz viac sobá¹ov v¹ak má problémy s koncepciou nového potomstva. O neplodnosti mô¾e dôjs» vtedy, keï poèas niekoµkých rokov kontaktu s partnerom, bez zavedenia akejkoµvek formy antikoncepcie, nepokraèuje v oplodnení vajíèka.

Na¹e obavy najlep¹ie potvrdzuje klinika. Ak v¹etky snahy na jeho strane skonèia s neistou porá¾kou, je potrebné ís» na odbornú pomoc. Tam mô¾e by» veµa dôvodov neplodnosti, èo je dôvod, preèo v¹etky problémy u¾ boli vyrie¹ené. Klinika neplodnosti obnovuje nádej pre mnoho párov, preto¾e existuje jedna lieèiteµná choroba. Niekedy staèí pou¾i» farmakologickú lieèbu, tak¾e po urèitom ¹tádiu si mô¾ete vychutna» po¾ehnaný stav ¾eny. Samozrejme, je tu rovnako veµká hrozba, ¾e problém spoèíva na klientovi alebo dokonca u oboch partnerov. Preto¾e je tak dôle¾ité pozna» skutoènú príèinu neplodnosti. Klinika neplodnosti, po dokonèení príslu¹ného problému s pacientmi, ich nasmeruje k vyhµadávaniu, v poslednom gynekologickom vy¹etrení. Cieµom je zisti» akékoµvek lézie v systéme. Ak ste infikovaný infekciou, zápalom alebo akoukoµvek infekciou, mali by ste ich najprv lieèi». Iba v mieste, kde je systém vo fyzickej a vnútornej rovnováhe, mo¾no podniknú» ïal¹ie kroky týkajúce sa lieèby neplodnosti. To by malo vylúèi» akékoµvek cysty, myómy, nádory alebo nádory. U µudí sú poruchy ovulácie, ktoré sú pri nepravidelných men¹truáciách, veµmi èastou príèinou neplodnosti. ®iadna priechodnos» vajíèkovodov a je typickým dôvodom nedostatku potomstva. U¾itoèným vy¹etrením je ultrazvukové vy¹etrenie. Tie¾ funkcie maternice mô¾u by» nezdravé a potom embryo nemá kam hniezdi». U µudí je hlavnou príèinou neplodnosti spermie. Neplodnos» je zodpovedná za neplodnos», jej obmedzené mno¾stvo alebo zhor¹enú ¹truktúru gamét. Klinika odoberá vzorku semena µudí ako diagnózu mo¾ných ochorení.