Po tova pokladnica

Príjem z registraènej pokladnice novitus lupo je pre mana¾éra veµmi dôle¾itý aj pre mu¾a. Tí, ktorí sú dokonalí, majú povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, noví by mali v¾dy s nimi odstráni» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás na príjmy nedávajú viac zaslú¾enú pozornos», ktorá v prípadoch moci mô¾e by» nepríjemné následky. Ako dlho by sme mali uchováva» takéto výtlaèky z registraèných pokladníc a v akých formách mô¾u by» u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je vec dos» jednoduchá. Mali by si uchováva» kópie svojich potvrdení po dobu 5 rokov - v prípade auditu titulu ministerstva financií. Preèo taký dokument pre klienta?Tento nízky odpad papiera v mnohých príkladoch mô¾e vytvori» veµký význam. Ak poznáme platnos» potvrdenia o registrácii a vieme, v ktorej forme je takýto dokument správne ulo¾ený, mô¾eme získa» veµa. Je to hlavne kvôli polo¾kám, v ktorých potrebujeme inzerova» nakúpený tovar alebo ich da» k na¹im peniazom. V tomto prípade nás predávajúci po¾iada, aby sme preukázali potvrdenie o potvrdenej transakcii. Aké termíny sa musíme postara» o to, keï nám príjemka pomô¾e vytvori» s»a¾nos»? Ak nakupujeme potravinárske výrobky, mô¾eme o nich informova» a¾ 3 dni. Oveµa dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto príjmy, ktoré sú dokumentom na nákup obleèenia, obuvi, nábytku alebo RTV vybavenia. Zákon nám poskytuje 24 mesiacov na nájdenie vady a na podanie s»a¾nosti. Samozrejme, akonáhle nemáme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím väè¹í je poèet inzerovaných tovarov, tým rýchlej¹ia strata v kombinácii s nedostatkom dokumentu potvrdzujúceho takýto predaj.

http://sk.healthymode.eu/librecoin-virtualna-mena/

Spomeòme si na príjmy, ktoré nám predávajúci musí da» pri nákupe. Nezabúdajme tie¾, aby sme takéto dokumenty vlo¾ili do kompetentného centra. Mô¾eme robi» obálky, v ktorých budeme organizova» príjmy v chronologickom poradí, mô¾eme da» ¹peciálny box na tento úèel. Je dôle¾ité, aby bol dokument potvrdzujúci predaj, ktorý sme pripravili, nosený tak dlho, kým sa mô¾e sta» podkladom na podanie reklamácie.