Pecializovany program

Je známe, ¾e nízke aj veµké registraèné pokladne nezdieµajú len veµkos». Pre koho sú preto malé pokladne urèené a pre koho tie¾ skvelé? Èo sú iné?

Je známe, ¾e v krat¹ích veciach je »a¾ké da» nejaký ¹pecializovaný softvér, tak¾e v porovnaní s dôle¾itými mno¾stvami, ako sú napríklad poèítaèe, sú malé fi¹kálne sumy menej funkèné. Nie sú vo forme, aby sa prispôsobili mnohým spôsobom ponúk. Preto sú urèené v¹etkým, ktorí ponúkajú produkty, ale pomoc nie je veµmi odli¹ná a obsah príjmov sa èasto opakuje. Áno, a prvý rozdiel je pamä» misky.Na druhej strane, malé pokladne nemajú veµa miesta, niektoré sú tak nízke, ¾e sú obsiahnuté vo vrecku alebo kabelke. Pripája sa k ich pou¾ívaniu. Èasto sa pou¾ívajú v praxi alebo na miestach, kde je populárny povrch nízky. Aby sme mohli napríklad kúpi» poèítaèové registre, musíme pre nich obsahova» potrebné miesto. Vyjadrujú sa z poèítaèa, monitora a fi¹kálnej tlaèiarne. Áno, preto¾e nie je dôle¾ité nastavi» ich kdekoµvek.Najni¾¹ie pokladne, tj prenosné, sú trvanlivé batérie, tak¾e ich mô¾ete hra» mnoho hodín bez elektriny. Vynikajúce èasto vy¾adujú trvalé spojenie s kontaktom. Okrem súèasnosti sú oveµa »a¾¹ie a ich presunutie z dôle¾itej pozície mô¾e spôsobi» veµa problémov. Áno, táto èastá prestavba mô¾e by» problémom. Èím mlad¹í sa µahko pohybuje.Napriek mnohým výhodám malých fi¹kálnych èiastok, pokiaµ ide o funkènos», nemô¾u ich v¹ak vyrovna» silnej¹ie. Neexistujú nasledujúce práce, ako napríklad mo¾nos» opravi» potvrdenie pred tlaèou alebo priamy výtlaèok faktúry DPH. z novej èasti, menej funkènosti je spojené s dostupnej¹ou slu¾bou. Je známe, ¾e majú silu dodatoènej práce, vrátane samotných tlaèidiel, ktoré treba dobre zvládnu». Trvá veµa èasu nauèi» sa takéto diela. Okrem toho vy¾adujú najmä ¹pecializovaný softvér, ktorý sa dr¾í druhých nákladov. Áno, výber správneho nábytku závisí od potrieb podnikateµa.