Obsluha pokladne v bare

Mnoho µudí naivne verí, ¾e robenie ¹túdií staèí na to, aby zamestnávateµ nás najal za prácu snov. Niè viac nesprávne! Mnohé mo¾nosti èasto zahàòajú bolestivú frázu: "Po¾adujeme dva (tri, ¹tyri ... roky prechodu do uèòovského vzdelávania v podobnej pozícii." Èo potom mô¾eme spôsobi»? Nechajte prax a úèel ¾ivota v nevyhovujúcej profesii? Nie nevyhnutne.

Samozrejme, jeden z dôvodov, preèo budeme ¹tudova» správnym smerom, bude na vá¹ úèet pre potenciálneho zamestnávateµa. Jeden plus je v¾dy veµmi, veµmi málo. Nasledujúcu sa dá postara» a uchádza» sa o niekoµko mesiacov na stá¾ v spoloènosti, ktorá má zaujímavé pozície z profesionálneho uhla. Na túto èinnos» v¹ak nedostaneme príli¹ veµa peòazí a èasto je mo¾né, ¾e musíme vykona» svoju charitu, ale vstup s niekoµko-mesaènou stá¾ou sa pozerá na ¾ivotopis oveµa viac ako len "samotné ¹túdio".

Ïal¹ou ponukou pre hostí, ktorí si vybrali konkrétnu kariéru, je mo¾nos» dokonèi» rôzne náklady a ¹kolenia. Samozrejme, chce venova» svoj èas a èasto i finanèné výdavky. Mô¾eme sa v¹ak spoµahnú» na skutoènos», ¾e dobre zvolené smerovanie a riadenie nám prinesie ïal¹í prínos pre ná¹ho budúceho zamestnávateµa. V¹etky tieto tréningové situácie by sa mali starostlivo skontrolova» z hµadiska organizácie (kto, ktorý ¹týl vedie tréning. Okrem výnimoèných (o ktorých zásadách sa diskutuje v priebehu kurzu, máte zaujímavé otázky v dostatoènom mno¾stve, aké komunikaèné metódy spoloènos» pou¾íva alebo tréningová spoloènos». Jedna forma vzdelávania samozrejme stále nestaèí. Dokonca aj po vykonaní vysnívanej práce musíme poèíta» s tým, ¾e takmer ka¾dý zamestnávateµ má teraz od na¹ich hostí tzv. Celo¾ivotné vzdelávanie, to znamená neustále zlep¹ovanie.

Ak vstúpite do tela tých ¹»astných µudí, ktorí vyhrali prácu snov, budete pravdepodobne v stave intenzívneho nad¹enia a náklonnosti. Budete da» jednoduchý osud so ¹irokým vedomím toho, ¾e to bol posledný, ktorý získal mo¾nos» pracova» v nákladnej pozícii. Potom s absolútnou istotou nebudú pre vás ¾iadne kurzy a mana¾ment, najmä ak namiesto toho, aby ste ich samy platili, budete ich pou¾íva» ako súèas» svojho podnikania.