Obeerstvenie citronu

V horúcich dòoch µudia èasto snívajú o nápoji, ktorý by zároveò uspokojil ich oèakávania a osvie¾il ich. V tomto prípade sú najlep¹ie kontrolované koktaily na báze mlieka, kefíru, prírodného jogurtu alebo drveného µadu. Na internete a varení nájdete veµa vzorov dobrých nápojov tohto modelu. Samozrejme, ¾e mô¾ete zásobova» chutné koktaily v re¹taurácii, obchode alebo zmrzline, v¾dy sa uká¾te, ¾e ich vytvoríte sami. Je to nielen oveµa populárnej¹ie rie¹enie, ale aj zdrav¹ie. Experimenty v kuchyni dávajú veµkú spokojnos». Samozrejme, na¹e úsilie ocení aj rodinní príslu¹níci alebo priatelia, ktorí nav¹tívia horúci deò.

Banánový smoothieKoktail, ktorý ja najèastej¹ie pripravujem, je ten, ktorý má banánovú príchu» zalo¾enú na mlieku. Banány je mo¾né kúpi» kedykoµvek poèas roka, a to nielen v lete, a mlieko je skutoènos»ou, ¾e ka¾dá chladnièka je vybavená. Okrem toho sú banány jedineèné z najpou¾ívanej¹ích produktov na námestí. Výsledný nápoj je príjemný, chutný a vý¾ivný - ale ka¾dý hustý koktail mô¾e by» ako samostatné jedlo.

Strawberry smoothieÏal¹ím najbe¾nej¹ím typom kokteilu je posledný s príchu»ou jahody. Najlep¹ie je vytvori» v lete, od júna do augusta, keï jahody sú najlep¹ie a otvorené na ka¾dom stánku. Zaujímavým liekom je viazanie mlieka, jahôd a ovocia - táto ú¾asná kniha bude µahkou skúsenos»ou pre va¹e vlastné chu»ové poháriky.

http://sk.healthymode.eu/kankusta-duo-dobre-a-lacne-opatrenie-pre-chudnutie/

Takto mô¾ete dáva» recepty bez konca. Koktail s chu»ou lesných plodov, z malín, ostru¾in a èuèoriedok? Preèo nie! A mo¾no osvie¾enie broskyne? V prípade broskýò je drvený µad lep¹ie vhodný ako koktailový základ ako mlieko alebo kefír. A èo napí¹eme na zmes jahôd a kiwi, posypané citrónom? Len si nezabudnite zabezpeèi», aby kivi neboli silné - hovorím z tejto ¹túdie.

Ovocný drvièSamozrejme, ¾e vplyv na koktail a koneèné efekty nie je v¹etko. Musíte ma» dobré vybavenie. Multifunkèný potravinový robot od skutoènej firmy alebo pevného drvièa ovocia bude najlep¹ie pracova». Na trhu je veµa takýchto materiálov a vy mô¾ete chvíµku porovna», aby ste si vybrali ten, ktorý splní na¹e predpovede a potreby. Myslím si, ¾e stojí za investovanie do mixéra s funkciou rozdrvenia µadu, èo prispeje nielen k ovocným dezertom, ale aj ako dôkaz pre vytvorenie µadovej kávy.