Negativne emocie a zdravie

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie chvíle v byte, niekedy depresívne alebo znepokojený. Èasto sú také nálady výsledkom negatívnych a stresujúcich udalostí v na¹om ¾ivote, pre ktoré nemáme ¾iadnu predstavu. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - podmienky du¹evného ochorenia mô¾u ¾i» veµa. Je µahké, ¾e sa cítime ohromení, depresiami a »a¾kos»ami pod vplyvom takýchto situácií. Ale takýto stav by mal prejs» sám o sebe skôr alebo neskôr v poète èasu. Ako riadi», keï sa naozaj nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé stavy zostávajú nepretr¾ite poèas niekoµkých tý¾dòov? Zaèínate stráca» svoj vz»ah s na¹imi alebo zanedbáva» va¹e ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme mali ma» profesionálnu pomoc - v dne¹nej dobe to nie je niè zlé. Keï úèinky negatívnych udalostí prevezmú starostlivos» o va¹u èinnos», mô¾e by» u¾itoèná klinika du¹evného zdravia.

V prostredí, ako je psychiatrická klinika, existujú odborní a certifikovaní lekári (psychológ, psychiatr, sexológ, psychoterapeut. Mô¾ete zahrnú» ¹peciálnu pozornos» a podporu zo svojich stránok. Na rozdiel od názorov verejnosti, pomoc týchto odborníkov nie je vyhradená výluène µuïom postihnutým vá¾nou du¹evnou chorobou - naopak - ka¾dý, kto má dlhodobé za»a¾enie s akýmkoµvek problémom v psychologickej sfére, by mal by» tam - aj keï symptómy nie sú veµmi »a¾ké. Neberúc do úvahy zlú náladu mô¾e spôsobi», ¾e sa vyvinú ochorenia, ako je depresia a neuróza. Významne bránia výskytu pacientov, av¹ak sú úplne lieèiteµné, terapia mô¾e by» naozaj dlhá.

Pri skor¹ej náv¹teve klinickej ambulancie v oblasti du¹evného zdravia sa bude na konzultaènej schôdzi zaobera» ako príle¾itos» stretnú» sa s psychológiou. Takéto stretnutie sa zameriava na diagnostiku, poskytovanie pomoci a urèenie ïal¹ích krokov, ktoré mô¾u by» napríklad odporúèanie psychiatra alebo psychoterapie u lekára.