Nebezpeeenstvo vybuchu v mlyne na obilniny

Workaholizmus je silná du¹evná závislos». Ukazuje neustálu potrebu naplni» si svoje povinnosti, na úspech ktorých sa vynecháva rodina, priatelia, odpoèinok a stále spánok. Táto vec samozrejme je jediným prvkom ka¾dého zamestnanca. Preto workaholismus je pekná závislos», ktorá sa nespája s rozpakmi. Av¹ak, rozpozna» ich vedµa seba?

Workaholizmus je obrovskou potrebou ka¾dodennej práce. Chorí lieèia ka¾dý voµný okamih ako zabitý èas. Potom majú nepohodlie a zlú náladu. Èasto zostávajú vo svojich kanceláriách po hodinách a oslobodzujú sa od dní a sviatkov. Zanedbávajú rodinu cez posledné, zatiaµ èo mu¾i nemajú zábavu a nevykonávajú svoje slabosti a zapojenie. Veµmi èasto to sprevádza neustále bolesti hlavy, nevoµnos», únava a rozhovory s koncentráciou a spánkom.

Na uµahèenie lieèby stojí za zistenie dôvodov tejto témy. Zvyèajne závislý typický perfekcionista. Existujú veµké ambície a vyberajú v¹etko, èo robia dokonale, veµmi presne, bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnoho µudí si tie¾ myslí, ¾e workaholizmus sa mô¾e mie¹a» s pocitom nedostatku hodnoty. Závislos» mô¾e èasto obsahova» problémy s materiálom v histórii a teraz chceme vyu¾i» na¹u prácu na zvý¹enie príjmov.

Workaholizmus, rovnako ako v¹etka psychologická závislos», má svoje negatívne úèinky. Medzi nimi je paradoxné zní¾enie efektívnosti a produktivity. Workaholici sú prepracovaní nepretr¾itým plnením povinností, preto¾e neuvedomujú si posledné, ¾e skutoène strácajú veµa èasu, napríklad starostlivos» o prax a premý¹µanie o v¹etkom. Najhor¹í vedµaj¹í úèinok stráca kontrolu nad va¹im bytom, èo je dôvod, preèo závislí musia nevyhnutne ís» na správnu psychoterapiu.