Monitorovanie lesnych po iarov

Bezplameòový otvor je nástroj, ktorý zabraòuje vstupu plameòa do miestnosti. Toto je miesto, kde je výbu¹ná zóna blokovaná uzatváracím ventilom.

https://ecuproduct.com/sk/upsize-ucinny-korektor-tvaru-prsnika/

Bezplameòové odvetrávanie je formou ochrany procesných prístrojov proti de¹truktívnym následkom výbuchu. Ako súèas» bezplameòového odvzdu¹òovania sa tlak výbuchu zni¾uje na vzdialenos» prístroja na bezpeènú úroveò. Ak tlak dosiahne stanovenú cenu, vedie k otvoreniu vykladacích panelov alebo klapiek proti výbuchu. S ich ¹tartom sa do skupiny prepravuje nadmerný tlak, plameò a produkt nespálený a spálený.Spôsob bezplameòového odvetrávania sa mô¾e v zásade pou¾i» v tichých miestnostiach, preto¾e úèinky po¾iaru neprenikajú do chráneného zariadenia.Vyznaèuje sa niekoµkými rôznymi zariadeniami, ktoré mô¾u by» pou¾ité ako bezplameòové odvetrávanie. Ide najmä o trojvrstvovú bezpeènostnú platòu a jednovrstvový odµahèovací panel.Trojvrstvová bezpeènostná doska je príli¹ ochranná proti nadmernému tlaku alebo podtlaku uvoµnením výbuchu.Úlohou jednovrstvového odµahèovacieho panelu je pomáha» prístroju pred úèinkami výbuchu, ktorý postupuje na ceste k zmierneniu výbuchu. Hµadá pou¾itie v cyklónoch, filtroch, silách atï. Zariadenie mô¾e by» úspe¹ne pou¾ité aj v izoláciách, kde je nízky pracovný tlak. Jednovrstvový odµahèovací panel sa pou¾íva v oblasti potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. Mô¾e by» pou¾itý v sanitárnom priemysle aj v procese sterilizácie. Miska sa mô¾e èisti» metódou SIP / CIP