Modernizacia stroja a vyhlasenie o zhode

Vyhlásenie o zhode ES je rovnaké písomné vyhlásenie, ktoré vyrobil výrobca (alebo splnomocnený zástupca, ¾e jeho výsledok je spoloèný s odporúèaniami Európskej únie. Toto vyhlásenie musí fungova» samostatne alebo na mnohých produktoch, ktoré sú jasne identifikované spoloènos»ou alebo produktovým kódom alebo majú iný jednoznaèný odkaz. Výrobca musí výrobok podrobi» analýzam a vykona» zmeny zodpovedajúce po¾iadavkám smerníc.

Pred vydaním vyhlásenia o zhode musia by» výrobky podrobené postupom posudzovania zhody a ak je to potrebné (tak ako to vyplýva z ich vlastných predpisov, výrobky musia tie¾ získa» príslu¹né certifikáty. Postup posudzovania zhody je organizovaný vykonaním konkrétnych postupov èinností. Existujú samozrejme tzv. Moduly a sú zvyèajne veµkými písmenami. Výber tejto sekvencie závisí od výrobcu, ako sa podµa jeho názoru hodí na údaje, ktoré mu boli predlo¾ené vo vôli a zaujímavom produkte. Pri technicky priemerných výrobkoch mô¾e by» sekvencia vytvorená len z urèitého prvku (napr. Modul A a pre pokroèilej¹ie výrobky sú to nastavené postupy (napr. V prípade elektromeru mô¾e výrobca vybra» moduly B + D, B + F alebo H1 . Potom sa dokumentuje èas a produkty èinností. Výrobca vynakladá výdavky na výrobky, ktoré majú vyhlásenie o zhode CE. Veµký záväzok súvisiaci s vyhlásením výrobcu o zhode pochádza zo súèasného stavu, ¾e sa tvrdí, ¾e výrobok, pre ktorý bola dokumentácia vyrobená, spåòa v¹etky kµúèové oèakávania a je toto¾ný s dôle¾itými predpismi.Vyhlásenie o zhode ES by malo obsahova» ïal¹ie informácie podµa nasledujúcej ¹ablóny (v súlade s právom ministra infra¹truktúry z 11. augusta 2004 o spôsoboch deklarovania zhody stavebných výrobkov a systému oznaèovania s ich stavebnou znaèkou:1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Spoloènos» a adresa výrobcu - a ak je to posledný, a jeho európsky oprávnený zástupca3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednos» výrobcu (alebo in¹talatéra4. Aký je problém vyhlásenia - identifikátor produktu, ktorý v prípade potreby umo¾ní rekon¹truova» jeho históriu - pripoji» fotografiu5. Predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslu¹nými právnymi predpismi Spoloèenstva (zoznam6. Odkazy na ¹pecifikácie alebo odkazy na harmonizované pravidlá - na ktoré sa vyhlásenie vypú¹»a7. V prípade potreby by sa mala oznámi» sprostredkujúca osoba, ktorá zasiahla a vydala osvedèenie, súbor údajov8. Ïal¹ie doplòujúce informácie, ako napríklad: v mene ktorého bol podpísaný názov, moment a miesto vydania, pozícia, meno a podpis.Po vydaní vyhlásenia o zhode mô¾e výrobok získa» znaèku CE. Prítomnos» tohto oznaèenia na obale výrobku hovorí, ¾e pou¾íva smernice Európskej únie. Týkajú sa úloh týkajúcich sa pomoci v oblasti zdravia a ¾ivotného prostredia, bezpeènosti pou¾ívania a tie¾ urèenia nebezpeèenstva, ktoré by mal výrobca odstráni». Ak výrobok podlieha posudzovaniu zhody a nemá vyhlásenie o zhode, aby nebolo zahrnuté do nákupu alebo malo by» vizualizované v oblasti Európskej únie. Deklaráciu preukazuje výrobca alebo v prípade, keï má svoje sídlo mimo Európskej únie - jeho európskym splnomocnencom.