Miniaturizacia telefonov

Krátko po vynáleze prvého poèítaèa, zaèali hµada» vhodnú aplikáciu pre neho. V priebehu elektroniky a miniaturizácie zaèali nové metódy prenika» a pomáha» rôznym èastiam ¾ivota. Tvorcovia výpoètového stroja neèakali, aký by bol ich vynález obµúbený. Skutoènos», ¾e sa v ich vreckách poèíta prakticky ka¾dý, èo zariadenie èasto prevy¹uje ponuku svojho prototypu, by bezpochyby spôsobila srdcový záchvat.

V súèasnosti je »a¾ké predstavi» si nejaký podnik, ktorý by nepou¾il informaèné technológie. Poènúc mladými, jednoèlennými spoloènos»ami a¾ po veµké korporácie - v¹ade sú viac alebo menej rozvinuté systémy. Oblasti podporované informatikou zahàòajú okrem iného komunikáciu, riadenie procesov, dizajn a úètovníctvo.

Fakturácia, vyva¾ovanie úspechov a ¹kôd nemusí zdåhavo poèíta» tyèe a manuálne vyplni» stoh formulárov. Väè¹ina úètovných krokov je podporovaná dobrým softvérom. V malých spoloènostiach je to pravdepodobne dos» na to, aby ste pou¾ili normálnu tabuµku, a na pekný a vhodný výkon na pou¾ívanie vyhradeného systému. Dobrým príkladom je softvér symfónie, ktorý má v na¹ej ponuke bohatú bázu modulov podporujúcich chod spoloènosti, a to aj v súèasnom úètovníctve.

Dobrým príkladom pou¾itia metódy sú automatizované automobilové továrne, kde úloha niekoho je teraz malá a zdr¾iava sa monitorovacích systémov.

So zvy¹kom, nemusíte ís» do továrne vidie» stupeò automatizácie tohto sveta. Èo je èasto spojené s takzvanými inteligentnými domami, ktoré sa mô¾u postara» o správne osvetlenie, teplotu v interiéri a dokonca dopåòa» zásoby potravín v chladnièke.

Takáto expresívna technologická expanzia bude pravdepodobne desivá, ale musíte si uvedomi», ¾e v urèitom bode mô¾ete zástrèku vytiahnu».