Marketing controlling

Ekonomický controlling je neoddeliteµnou súèas»ou controllingu v akejkoµvek veµkej spoloènosti. Controlling vyvoláva urèenie dopytu po finanèných materiáloch, ziskovos» metód financovania spoloènosti, nákladov a zisku, ako aj finanènú likviditu a analýzu efektívnosti kapitálových investícií.

Ovládanie je mo¾né rozdeli» do troch fáz:- plánovanie,- vykonávanie, \ t- kontrola.

Prvýkrát sa controlling uplatòoval v tridsiatych rokoch v USA. Zasiahol tradièný kontinent, predov¹etkým vïaka nemeckým spoloènostiam. Sledujeme jeho systematický vývoj od 50. rokov. Do svojho vlastného sveta pri¹iel predov¹etkým vïaka poboèke medzinárodných korporácií, hoci rastúca skupina a malé spoloènosti, niekedy dokonca nie celkom vedome, zaèínajú zavádza» kontrolné nástroje. Je µahké poveda», ¾e máme èo do èinenia s kontrolou v¹ade tam, kde sa v èele nachádzajú nasledujúce aspekty:

- Decentralizovaný systém nadvlády v mene,- zameraná spoloènos» existuje pre presne definované ciele,- Zaviedol sa motivaèný systém, ktorý pôsobí tak, aby spoloènos» fungovala efektívnej¹ie,- je implementované mana¾érske úètovníctvo, ktoré umo¾òuje robi» racionálne finanèné rozhodnutia,- dobre riadený systém zberu informácií,

Vstup do pravidiel finanèného controllingu v spoloènosti automaticky presadzuje nové funkcie v jej ¹truktúre. Zlep¹uje sa jej organizaèná forma, systém finanèného vyrovnania a obeh textov v korporácii. Bez vhodných poèítaèových programov nie je mo¾né vykonáva» riadny finanèný controlling. Finanèný controlling kladie osobitný dôraz na efektívne riadenie podniku, èo v¹ak neplatí, ak máme prija» mana¾érske úètovníctvo.