Male vakuove vaky

Multivac je výrobcom vákuových baliacich strojov. On je sám s dodávateµmi obalov na svete. Tieto údaje o balení sú rozhodujúce aj pre potravinárske výrobky, pre mòa a pre v¹etky druhy výsledkov v oblasti biotechnológie alebo zdravotnej starostlivosti, ako aj pre v¹etky priemyselné výrobky.

MultivacVo svojej ponuke má Multivac okrem iného aj termoformovacie baliace stroje. V klube s veµkým mno¾stvom nároèných výskumov v oblasti výroby príslu¹ných strojov je znaèka tvarovaná tak, aby ka¾dému svetu ka¾doroène dala svojim zákazníkom viac ako 1 000 strojov. Dôle¾itou kvalitou názvových produktov je to, ¾e ka¾dý stroj je individuálne prispôsobený potrebám jednotlivých zákazníkov, hovoríme tu predov¹etkým o balení, úèinnosti a stále vyu¾ívaní zdrojov. Termototvorné stroje od spoloènosti Multivac predstavujú predov¹etkým trvanlivos» a spoµahlivos».

peèatidloSpoloènos» vyrába a podávacie stroje. Súèasné stroje sú prispôsobené potrebám zákazníka. Ide najmä o odstránenie obalov, dodávky výrobkov a zásobníkov, kontrolu kvality a oznaèovanie. Základnou vlastnos»ou zásobníkov Multivac je to, ¾e sa veµmi rýchlo zosúladia s okolitým výrobným prostredím.

Produkty vlajkovej lodeÏal¹ím produktom kancelárie sú vákuové komorové stroje. Ide predov¹etkým o µudí so stolovými strojmi, dvojkomorovými strojmi, stacionárnymi a komorovými strojmi. Výrobca má tie¾ rozsiahle informácie v oblasti automatických rie¹ení, kde vie o ka¾dom výrobku veµa. Spoloènos» Multivac sa sna¾í porozumie» po¾iadavkám zákazníka, a to aj tým, ktorí sú obzvlá¹» veµkí a ¾ena, ako ich správne spravova». Má veµkú ¹kálu systémových komponentov.Príkladmi obalov Multivac sú predov¹etkým vrecká, podnosy, tepelne tvarované obaly. Ekologické výrobky a zdravotnícke pomôcky, ako aj nekonzumovateµné výrobky sú taktie¾ v blízkosti.Spoloènos» chce pou¾íva» ako najdôle¾itej¹iu skupinu svojich produktov. Je tie¾ popredným výrobcom baliacich strojov pri balení. Stará sa o svoje vlastné posolstvá s typmi a mamièka je najefektívnej¹ia v najlep¹om a najbezpeènej¹om spôsobe realizácie na¹ich produktov.